Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Ltd တေၶဝ်ႈၶုတ်းၶမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia (ARA)၊ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉ ႁူႉၾၢႆႇလိၼ်၊ လုမ်းၽွင်းငမ်းၾၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ လူင်းထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတင်း ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈ ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းၶတ်းသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ လွင်ႈတေၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁဝ်း။ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးမွင်ႇဢေး မႃးၼႄ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင် တီႈ ပႃႇမႆႉတင်း ၶုတ်းၶမ်း/ၶုတ်းႁႄႈ တႃႇတေလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၼၼ်ႁဵတ်းၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း ႁပ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း ပေႃးပဵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း တေတုၵ်ႉၶ။ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဢဵတ်းဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢေႇဢေႇ သင်ၶုတ်းၵႂႃႇၸိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈႁဝ်း ၼမ်ႉတေထူမ်ႈ/ လုပ်ႇ၊ တေႁူပ်ႉထူပ်းၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉသၽႃႇဝ၊ လွင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေလူႉလႅဝ်၊ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ် တိုၵ်ႉတေႁဵတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေသၢၼ်ၶတ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2017 ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9/12/2017 သမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇလႆႈၶုတ်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းၼႆႁဵတ်းၼၼ်ပၼ် သင်ဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶုတ်း မႃးယဝ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း တူၺ်းဢဝ်တီႈၼႃးႁႆးလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁူႉၵၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 18/09/2017 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 13 ဢိူင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Itd (မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ) ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉသေ တေလူင်းၶုတ်း ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်း၊ သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးလႄႈ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉသူင်ႇ ထိုင်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉတင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ မိူင်းတႆး၊ ၽိုၼ်မိူၼ် လႆႈသူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉလႄႈ ၾၢႆႇ တႅၵ်ႈ ၼႃႈလိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း