Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ...

ၸူဝ်ႈၶႄႇပိၵ်ႉမိူင်းၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင် ထိုင်တီႈလုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈပေႃးႁၵ်း

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼမ်မႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵျေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 30 ပီ ၺႃးထုပ့်ပေႃ့သေၸူၼ်ဢဝ်ၾူၼ်းလႄႈငိုၼ်းၵႂႃႇလႄႈ လုပ်ႈၶီႈၶၢင်ႁၵ်းသိၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မျိၼ့်မျၢတ်ႉပႃႇရမီႇ ၸွႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း (လႅင်းၵႃး) ဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ Passport လၢႆလၢႆသႅၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလွင်ႈတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈတၢင်းမၼ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ  ၶႃႈတူဝ်တၢႆ  

ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ။ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမၼ်းၼၢင်းမီးလွင်ႈတုၵ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်းၵၢၼ် ၼမ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်(တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ(လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸဝ်ႉ...

ထႆးတေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵူႈၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း MAP Foundation လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပႃႇၽႅင်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးမိုၼ်ႇပၢႆ  လူႉတၢႆ  ဝၼ်း 100 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 100 ပၢႆ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆး၊ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးမႄႈသၢႆ သူင်ႇတူဝ်ၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ   တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼႆႉ ၾၢႆႇထႆးဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၸူး ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်း လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 15,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 ၼႆႉမႃး  ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵႂႃႇ 15000 ၵေႃႉၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်း HRDF...

ၵွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပေႃႈလဵင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် 100 ပၢႆလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၽႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃး  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽႅၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇဝႃႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ)  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းမႃးတၢင်းမိူင်းယၢင်း  မႃးၶမ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈမွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 10 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထိုင် 10 ၵေႃႉ။  ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 23 ပီ ၊ 25 ပီ ၊ 26 ပီ၊ 28 ပီ၊ 29 ပီ လႄႈ 36 ပီ။ ယွၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ႁဵၵ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႅင်း ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင် ႁဵၵ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼင်ႇၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ႁဵၵ်ႇဝႃႈ   ၽွင်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဝႆႉၼၼ်ႉတေသၢႆႈတႅၼ်း ပၼ်ၵႃႈ ႁႅင်းၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 3000 ပျႃးၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။  ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img