Thursday, May 30, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ – “ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉ 3 ၶေႃႈ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ (1) ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် မိူဝ်ႈ 5/7/2023 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေႁပ်ႉတေႃႇထိုင် 30/9/2023 ၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ။ (2) ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တဵမ် 4 ပီယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် တေႃႇထိုင် 30/4/2024။ (3) ၵႃႈပီႊၸႃႊဢၼ်ယၢမ်ႈၵဵပ်းယွၼ်းမႃး 4000 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  တေလူတ်းယွမ်းထိုင် 500 ဝၢတ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိုၼ်ယွၼ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈဝႆႉ ဝႂ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီ။ ပေႃးဝတ်းဝႂ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းယူႇၵေႃႈ ၶေႃႈမုလ်းၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႈ မီးမႃးၼမ် ၼႆႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ – “ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈပီႊၸႃႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝီတ်ႊပုၼ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈပီႊၸႃႊဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး)ၶဝ်တႄႉ ႁဵတ်းၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈဝီႊၸႃႊတႄႉ တေလူတ်းယွမ်းပၼ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈပၵၼ်ႊသင်ႊၶူမ်ႊ ၊ ၵႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၼႂ်းၵႄႈမၼ်းထႅင်ႈလၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တိုၵ်ႉ ၼၵ်းၸႂ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လိူဝ်သေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ လႆႈၸၢႆႇဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ  ၊ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းသမ်ႉ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးထႅင်ႈ၊ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵူၼ်း ႁိူၼ်း တင်းမိူင်းတႆးၵေႃႈလႆႈသူင်ႇလဵင်ႉလူပၼ်၊ တႃႇႁွမ်ငိုၼ်းၵိုတ်းၼႂ်းတိၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးလႆႈ ။

ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈမီး 2 လၢၼ်ႉ7သႅၼ်7မိုၼ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီး 1လၢၼ်ႉပၢႆၶိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇယွၼ်းဝတ်းဝႂ်သင်သေ ယူႇထင်ဝႆႉၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် 2 ပုၼ်ႈ ၼႆ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆး (Department of employment) DOE ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း