Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးၾႃႉ

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၸႂ်ႉႁႅင်းလႅတ်ႇ မႃးပဵၼ်ၾႆးၾႃႉ

“သူဝ်ႊလႃႊသႄးလ်” (Solar cell) ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ႁႅင်းထၢတ်ႈတီႈ လႅင်းလႅတ်ႇသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  လူၺ်ႈ (special semiconductor) ၼႂ်းၶႅပ်းၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉ၊  ပဵဝ် (ၵသႄ) ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပဵဝ်ၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ(Direct current) လႄႈၸၢင်ႈ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း...

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

ၾႆးၾႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၾႆးၾႃႉ  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ပႃးၸဵမ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉလဵင်ႉၵၼ်။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ ၾႆးၾႃ့ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်။ မႃးဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၶိင်ႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်း ။ထိုင်ၶိင်ႇတေမိုဝ်ႉတေၵႅင်မႃး ၾႆးမွတ်ႇ။ ၵႃႈလႆႈ သိုဝ့်ထၢၼ်ႇၸႂ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႃႈထၢၼ်ႇ သမ့်ၵႃႈယႂ်ႇ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ႁူၵ်းႁဵင်ပျႃး။...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လွင်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တႃႇၼူဝ်း ၸၢၵ်ႇ တၢင်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 4,000 – 5,000 ပျႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၼမ်

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင်လႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးတီႈလုမ်း EPC  ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႇသူင်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈလိူၼ်။  ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵိုတ်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇမၢင်ဝၼ်းပၼ်ၾႆးၾႃႉ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ EPC လုမ်းၾႆးၾႃႉတႄႉ ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးတဵမ်တဵမ်သေဢမ်ႇၵႃးၼႂ်း   လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၵဵပ်းၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးၵူႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈၶဝ်ၵဵပ်း ႁိူၼ်း...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း ၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၼမ် ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် ႁႂ်ႈတၢင်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ  ဝႃႈၼႆ။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵပ်းၵႃႈ ၾႆးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ ထုၵ်ႇတတ်းသၢႆၾႆး ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ...

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ ၽိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵႆႉၺႃးလၵ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်၊ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ၽိုၼ်းတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉၵေႃႈ ယင်းၺႃးလၵ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်၊ ၽိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တႅပ်းသေ မႃးၵွင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႆႉႁၢႆ။    ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃးဝႃႈ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးႁႅင်းယဝ်ႉ။...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  တေပၼ်ႇပုတ်ႈၸႅၵ်ႇၾႆးၵႂႃႇတႃႇ 14 ဝၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ 2 ၵိင်ႇၽႄ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  သူင်ႇပၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉတႄႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼမ်ႉၶမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇတဵမ်   ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ၾႆးၾႃႉဢၼ်သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ တႄႉဢမ်ႇမွတ်ႇသေၵမ်း ႁၼ်လႅင်းလီၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။     ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 8-31/3/2022  တေၸႅၵ်ႇၾႆးၾႃႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝဵင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇဝူင်ႈၼိုင်ႈ  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တေတတ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 1 ဝူင်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2022  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလွင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2021 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်...

ႁိူၼ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၾႃႉ

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းႁိူၼ်း၊ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျေႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉသေ...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆးထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇသႂ်ႇၵႃးၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိုၼ်းယေး  လၢႆလၢႆလင်  ။ ၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးလႄႈတတ်း ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် လိူဝ်ႁႅင်း  ။ ၵူၼ်း...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၼႆသေ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ ၊ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလီ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လီ။  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႄႇတတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇသူင်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၺႃးတတ်းၾႆးတင်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇတတ်းသၢႆၾႆးတင်းဝၢၼ်ႈ၊ပေႃးမႃးၸၢႆႇၵႃႈၾႆး 30 သႅၼ်ပျႃး တေတေႃႇပၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၽိဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပုၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ “ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇပုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ။ ၶဝ်ၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမႃးယွၼ်းဢေႃႈ။ မႃးလွၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်။ ႁဵတ်းၼႆမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တတ်းသၢႆၾႆးတႄႉယဝ်ႉၶႃႈယိုင်။ ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇယူႇဢေႃႈ ပေႃးၸၢႆႇပၼ်ၶဝ်ၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ 30 သႅၼ်ပျႃးတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img