Saturday, June 15, 2024

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်

Must read

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ပႃးၸဵမ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉလဵင်ႉၵၼ်။

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ ၾႆးၾႃ့ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်။ မႃးဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၶိင်ႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်း ။ထိုင်ၶိင်ႇတေမိုဝ်ႉတေၵႅင်မႃး ၾႆးမွတ်ႇ။ ၵႃႈလႆႈ သိုဝ့်ထၢၼ်ႇၸႂ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႃႈထၢၼ်ႇ သမ့်ၵႃႈယႂ်ႇ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ႁူၵ်းႁဵင်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼိုင်ႈထူင် 15000 ပျႃးယဝ်ႉၶႃႈ။  ၸႂ်ႉထၢၼ်ႇယဝ့်ထၢင်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆး၊ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉတိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ 4 ႁဵင်ပၢႆ။ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇလႆႈလီလီၼႆ့ ၶႂ်ႈမီးပဵၼ်ပီယဝ့်ၶႃႈယူဝ့် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်။ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တႆႈတဵၼ်း၊ ၸႂ်ႉၽိုၼ်းၸႂ်ႉထၢၼ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2022 ၼၼ့် ၵွပ်ႈၾႆးၾႃ့ဢမ်ႇမႃးလႄႈ ၸႂ့်ၾႆးတဵၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၾႆးတဵၼ်းလူမ့် လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

  ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈဝႃႈ -“ တေႃႈၼင်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၾႆးၾႃ့ ယင်းဢမ်ႇလႆႈလီ ပေႃးဝဵင်းဢွၼ်ႇဝဵင်းဢိတ်း ၶႅၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်ယဝ့် ။  မိူၼ်ႁဝ်းၼႆ့ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈသွႆႈႁဝ်းပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉလွၼ့်လွၼ့်။  ၸဵမ်ၶိူင်ႈသၵ့်ၽႃႈ ၶိူင်ႈၸုပ်ႇၼမ့် ၶိူင်ႈတၢတ်ႈသိူဝ်ႈ မေႃႈႁုင်ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾႆးဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးသေၸႂ်ႉ။ ၵႃႈၼမ့်မၼ်းသမ့် ၵႃႈႁေၼႆ ယၢပ်ႇၼႃႇ ။ ၼမ့်မၼ်းသမ့်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼိုင်ႈလိတ့်လႂ် ႁိမ်းသၢမ်ႁဵင် ၵွၼ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်တေ့တေ့ယဝ့် ”-ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼၢင်းယိင်း 35 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ၼႄဝႃႈ – “ မၢင်ပွၵ်ႈ တင်ႈၶဝ်ႈဝႆ့ ပႆႇတၼ်းသုၵ်း ၾႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼႆ့ လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ၶဝ်ႈၵႃႈသေၼႆ့ ။ တေဝႃႈၸႂ်ႉၵႅတ့်ၼႆၵေႃႈ ၵႃႈၵႅတ့်ၵေႃႈ သုင်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢုမ်ၵႅတ့် ဢၼ်ၶဝ်ႈလႆႈ 2 ၸွႆႉၼၼ့် မီးမွၵ်ႈ ႁူၵ်းႁဵင်ၵူၺ်းသေတႃ့ မိူဝ်ႈလဵဝ် မိုၼ်ႇသၢမ်ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ ယၢပ်ႇၵျႃႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၵေႃႈယၢပ်ႇ လိူဝ်ၼၼ့် ၾႆးၾႃ့သမ့် ဢမ်ႇမႃးမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တေဝႃႈသိုဝ့် ၾႆးသူဝ်ႊလႃႊ ၸႂ့်ၵေႃႈ ၵႃၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈလွင်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းဝႆ့။မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈသိုဝ့်ၶၢႆ ၾႆးသူဝ်ႊလႃႊ ယွၼ့်ၵူဝ်ဝႃႈ သူင်ႇၵမ့်ထႅမ်ပၼ် ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း