Saturday, June 15, 2024

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  သူင်ႇပၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉတႄႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ

Must read

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼမ်ႉၶမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇတဵမ်   ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ၾႆးၾႃႉဢၼ်သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ တႄႉဢမ်ႇမွတ်ႇသေၵမ်း ႁၼ်လႅင်းလီၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။  

 

- Subscription -
ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၾႆး၊ မိူင်းဢၼ်ၸွၼ်ၸႂ်ႉသမ်ႉလႆႈၾႆးၾႃႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 8-31/3/2022  တေၸႅၵ်ႇၾႆးၾႃႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝဵင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ် ပေႃးဝႃႈ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇၼႆဝႃႇ။ ႁဵတ်းသင် ၾႆးၾႃႉဢၼ်သူင်ႇၸူးတၢင်း မိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ဢမ်ႇမွတ်ႇ။ တၢင်းမိူင်းၶႄႇလႅင်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈႁၼ် ယူႇလူး။ ၾႆးမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၾႆးဢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈၼမ်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾၢႆႇၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ သူင်ႇၸူးၵူၺ်းၼႃႇ။ ဢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ။ ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းၾႆး ။ ၵူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉလႆႈယူႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ ။ မိူင်းဢၼ်လႆႈၸွၼ်ၾႆးၾႃႉမိူင်းႁဝ်းၸႂ်ႉ သမ်ႉလႆႈ ၾႆးၾႃႉတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်”- ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇသႂၢင်း/ သႂ်ႇ ၵႃႈၾႆးၼႆၸိုင် တေတတ်းသၢႆၾႆးၼႆသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2022 တႄႇတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉၼႂ်းမၢင်ပွၵ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။  

 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈႁုင်တူမ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တၢင်းတင်ႈၸႂ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၼႆ ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၵမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။ တူၺ်းဢဝ်တီႈမူႇၸေႊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉႁၢႆ ၽွင်းယၢမ်းလပ်းသိင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ႁိူၼ်း 4 လင် ပႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတႆႈၾႆးတဵၼ်းဝႆႉသေမႆႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇ မႃးၼၼ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းမီးယၢမ်း။ တေၶၢတ်ႇၶၢဝ်းလႂ်လႄႈတေမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်။ 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်မဢလၶဝ်ၵူၺ်း ၾႆး ၾႃႉၼႆႉ ပဵင်းပေႃးၸႂ်ႉယူႇ ၶဝ်ၶႂ်ႈတတ်းလႄႈတတ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶေႃႈဢၢင်ႈၶဝ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၼႆဝႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူၼ်ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶ ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ဝႃႈတေၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉလူၺ်ႈလၢႆးပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/3/2022  ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ   တေပိၵ်ႉဢိုတ်းမႄးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ထိုင် 18/3/2022 ။ ဝၢႆးလင်မႄးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ ပွႆႇပၼ်ၾႆးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း