Saturday, June 22, 2024

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၼႆသေ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ ၊ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလီ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လီ။

ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

 ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႄႇတတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး။  

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆး လႄႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးတတ်းပႅတ်ႈၾႆးၾႃႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တင်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ လပ်းသိင်ႇၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈ။ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူႈၶမ်ႇဢေႃႈ ။ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇမႃးၵူႈမိုဝ်းၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။  ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်း 13 ဝၼ်းထုၵ်ႇတတ်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယၢႈယူႇၵူႈ ၶမ်ႈ ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်တင်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။   

“ၽူႈလၵ်ႉႁၢႆႉထိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ၸၢၵ်ႈၾႆး ႁႅင်း 150-200 ၼၵ်းပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ယင်းယုၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ႁၢႆႉဢမ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶမ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼၵ်းပဵၼ်တၼ်ႇၼႆႉႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်မီးၵူၼ်းၼမ်ႁႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ယၢမ်း လဵဝ် ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈမီးၵူၼ်းပႂ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ ထိုင်ငဝ်းလၢႆး ၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေးယႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ၶၢဝ်း လႅတ်ႇၸူမ်လွႆ ၶမ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်းၾၼ်လီ ၊ တင်းၼွၼ်းတင်းပႂ်ႉထွမ်ႇ ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း။    ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ။

“သင်ဝႃႈ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃးၼႆ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇလၵ်ႉႁိူၼ်းၽႂ် ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ တေလၵ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေၸူၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဢမ်ႇလၵ်ႉလႆႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃးၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ပႂ်ႉဝႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈသင်ပၼ်ၶႃႈ”- ၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁေးယႃး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေးယႃး တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈပူႇၵႄႇလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈယူႇသေတႃႉ   ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း  ဢမ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ် ဝႆႉၼၵ်းသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႅတ်ႈၵင်ႈလႆႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ သုမ်ႇငမ်းလႆႈသင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း