Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈလၵ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းမဝ်းသူင်ႇပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၺႃးပလိၵ်ႈၶိုင်ၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈ တင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ့် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၽူႈလၵ်ႉသေၸင်ႇဢဝ်မႃးမွပ်ႈပလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပေႃႉၽူႈလၵ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း -...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ  

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း ႁွင်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ႁၢႆတႄႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းပၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ပွၵ်ႉဝဵင်း...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလမ်းတီႉၺွပ်းသင်ႇသွၼ်သေယဵတ်ႈပၼ်မိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း   ၸၢႆးလွတ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၸတီး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ၼႅတ်ႈလဵၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈလၵ်ႉထပ်းၵၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လင်  သုမ်းၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်းတင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၺႃးယႃႉၵွႆၶဝ်ႈသွၵ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၵႂႃႇ 3 လင် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်းသမ်ႉ   1 လင် တင်းမူတ်း...

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-25/10/2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သေဢိတ်း။ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ 2 လမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ႁၢႆတီႈၵၢတ်ႇလူင် လမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈပွၵ်ႉ 4 လမ်းၼိုင်ႈ။...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်သုမ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢူးၵျႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇၶျွင်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 လူႉသုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢူးၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်း သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၸၵ်ႉ ဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈၶွင်ၾူၼ်းတိုၵ်ႉၸုၵ်းဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၼႂ်းၵိဝ်ႇ   ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁူင်း ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2...

 ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵေးသီးလႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူမ်ႈပၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းၵေးသီး တီႉၺွပ်းလႆႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းယႃၵေးသီး။ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၶဝ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေလူင်းမႃးၵေးသီးလႆႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၶဝ်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႆႈၶဝ်တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း...

 ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼမ်လိူင်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလင်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း ။ တင်ႈတႄႈ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ  ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဝဵင်း ၼိုင်ႈၶိုၼ်း 3 ၵမ်း ၊...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းယွၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းယွၼ်းၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ်ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇပေႃႉတိုၵ်ႉၸႂ်ႉမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽူႈလၵ်ႉယိင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇပေႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် မိူၼ်ပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်းၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ  တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 8/6/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ႁိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃးၸူၼ်ပႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးယူႇသဝ်းၵေႃႈၼမ်  ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇ   ၶဝ်ႈၸူၼ်ပႃးၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ/ သၢပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉႁၢႆ   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ်သင်။ ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ...

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းမႃးလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်း/ မၼ်းၵၼ်းၶိုၼ်ႈႁူဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉဢဝ်...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သၢႆၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ လၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းႁဵတ်းသင်ပၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သၢႆၾႆးၾႃႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉပၢင်ႁၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး  ထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ။ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽိူဝ်ႇမႃးႁၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၾူၼ်း ၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း  ၵလႃး လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img