Sunday, July 21, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၶဝ်ႈလၵ်ႉပႃးၼႂ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လၵ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်၊ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈလၵ်ႉပႃးထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   လႄႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  

ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ ၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တၼ်းႁၼ်လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ လၵ်ႉသင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး တီႈၵျွင်းတေႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ မႃးၵဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းလင်ဝတ်ႉၼၼ်ႉမီးလဵၵ်းပွတ်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။   တေဢၢၼ်းၶႆႈလၵ်ႉၼၼ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။   ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ  ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တီႈဝဵင်းလႆးၶႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ  ၵမ်ႉပဵၼ်တီႈၼႆႈ ပဵၼ်တီႈၼၼ်ႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ၵႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းလဵင်း၊ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းသူၼ်၊ ငိုၼ်းၶမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉသင် ဢဝ်မူတ်း။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းဝႆႉပွႆႇႁိူၼ်းဝႆႉသေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူဝ်လွႆ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 1050,000 ပျႃး(သိပ်းသႅၼ်ပၢႆႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး) လႄႈ ၶမ်းထႅင်ႈ 10 ၵျၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ၸဵင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။ ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇၵႆပိူၼ်ႈဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမႃးၵေႃႉလဵဝ် ၶဝ် တေမီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ တေပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်း မၢင်ၵေႃႉ တေၶဝ်ႈလၵ်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ လႆႈၵႃႈငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ ၶမ်း 10 ၵျၢပ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ၊ ၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ။ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၵိၼ် လၵ်ႉလႆႈသင်ၵေႃႈဢဝ်   ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵိုတ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉႁၢႆမႃး မီးပဵၼ်လၢႆလမ်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ တီႉ လႆႈတူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ မႃးသေပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

“ပလိၵ်ႈၺွပ်းလႆႈၽူႈလၵ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႉၸွမ်းၶႃႈယူဝ်ႉ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ။ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးယူႇၵေႃႈၼမ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူဝ် ဢမ်ႇ ႁၢင် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ မႃးဢႅဝ်ႁႃၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႃႈၼင်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လိူင်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  တေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်းပၼ်ၵၼ်ပႃး လွင်ႈၽိုၼ်းလွင်ႈၾႆး၊ လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ  ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸွႆႈၵၼ်၊ ပေႃးဝႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇပလိၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ တႃႇၶဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်တူဝ် ဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ ၽွင်းလူဝ်ႇတုမ်ႈႁုင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်။ ပေႃးမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉမႃးၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်ႈမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃႈၾႆးၾႃႉသမ်ႉ ၵဵပ်းယူႇၵူႈ လိူၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းပၼ်သင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ထႅင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း