Friday, February 23, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ  

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း ႁွင်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ႁၢႆတႄႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းပၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ပွၵ်ႉဝဵင်း ၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆၵႂႃႇ 4 လမ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ် ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် သင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူၺ်း ၼႂ်းၵွင်ႈ CCTV မီးၵူၼ်းလၵ်ႉ သွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပၼ်။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယႃႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁေႃႈပၢႆႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ယႃႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ 1 ၼႃးထီးၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ဝႆးတႄႉၶႃႈ ၶဝ်လၵ်ႉၼႆႉ။ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လမ်း ပႃးလမ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးလၵ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် 15 ဝၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆမႃး 4 လမ်းယဝ်ႉ ၼႂ်း 4 လမ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ  ။ ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း/ ၼမ်ႉ ဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵင်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

“ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ 4 လမ်းၼႆႉ။ တႃႇ 2 လမ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း။ တႃႇ 2 လမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၶႅၵ်ႇမႃး ၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ 4 လမ်း ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉသိုဝ်ႉမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလိူၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလၵ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်ၶိုၼ်းသေပွၵ်ႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ ၼမ်လိူင်ႇႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ပေႃးလၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်းႁၼ်သေလမ်း။ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈတိုၵ်ႉႁႃယူႇ ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ လႆႈဝႆႉသတိၵၼ် ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၼႆႉ တေပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမိူင်းထႆး ၵမ်ႈၼမ်။ ပေႃး ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလၵ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႁႅင်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်း ဢႅဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ် ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵေႃႉသွင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁတ်း ၵႂႃႇၵၼ် သင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼမ်။ တေႃႈၼင်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႆႉမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉ ၸူၼ် ႁိမ်လိပ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းမီးမႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း