Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ ပေႃႇလသီႇၸုမ်းႁူမ်ႈတင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်ႇသၢမ်ယႅၵ်ႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼမ်ႉႁူး...

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  “ NCA 8 ပီ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ”

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၊   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းတီႈ MICC- II ၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပၢင်မွပ်ႈသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ RCSS/SSA တိုၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇထႆး ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ? ပေႃးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၽႂ်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 2 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈMICC-II ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မီးၽႅၼ်တေႁူပ်ႉၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူႉၵွႆၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9 (ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ2-3/3/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းPPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၼင်ႇၼႆ။ “ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သိပ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း Geneva Call တေၵႅတ်ႇၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

တႃႇတေဢမ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်း Geneva Call ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းလူင် ၵျီႊၼီႊပႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်း သဝိတ်ႉၸႃႊလႅၼ်ႊ ၵုၼ်တိူၵ်ႈယူးရူပ်ႉ။ ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  - ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း - လၢင်း ၶိူဝ်း  လႄႈ  ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25-30/10/2019 ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်ႉမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 4 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မိုတ်ႉမူဝ်း ဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸိၸမ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 ၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img