Sunday, July 14, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo Sai Khaylyo: ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/8/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သေ ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇတႆး၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဢူဝ်း၊ ဢၢင်းသႃး၊ ထၼူႉ၊ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်း။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းမႃး ႁူပ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႈမီး။ တီႈႁူပ်ႉၵၼ် တႄႉ ပဵၼ်တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆၶမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလၢႆၵေႃႉဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ မၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ တီႈတူၼ်ႈတီးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်းလႄႈသင်၊ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတိတ်းသႂ်ႇဝႆႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႄႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီး ၶူးသွၼ်လူင် ၻွၵ်ႊ တိူဝ်ႊ ၸၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း၊ လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၊ ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆ ၵေႃႉ။ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပႃႇတီႇသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃႈမီး။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉလၢႆလၢႆဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၼႆႉ တေလႆႈႁူပ်ႉၶၢဝ်းလႂ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႅင်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ(ဢဝ်ဝႂ်ထူဝ်ႊၶႅၼ်ႊ ) ဝႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းမႃးႁူပ်ႉမၼ်း ၸဝ်ႈၵေႃႈၼမ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ပႃးၸဵမ် ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း၊ တၼု၊ ဢင်းသႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉ။ တီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် မၼ်းၸဝ်ႈပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၶႃႈဢေႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သုၼ်ႇတူဝ် ႁင်းၵူၺ်း ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉမႃး ႁူပ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2020 ။ ဝၼ်းတီႈ 19-21/8/2020 ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ၊ မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လၢႆလၢႆမိူင်း။ ၶၢဝ်း တၢင်းၵမ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း