Sunday, May 26, 2024

RCSS ၺႃး ပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႅင်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

Must read

ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တီႈမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်၊ ႁႂ်ႈမိူဝ်း လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ- မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Credit to TNP- လိၵ်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇတဢၢင်းယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸေႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/08/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး – တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတၢင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်း (ပွၵ်ႉ 7) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ႁၢမ်ႈတပ်ႉပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP လူင်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် – ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း RCSS ၸၢႆးထုၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-  ပႃႇတီႇပလွင်ႈ TNP ၼႆႉ ယႃႇပေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်။ ပေႃးသူၶႂ်ႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမိူဝ်းလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပလွင်ႈ တီႈမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ-မၢၼ်ႈ တူင်ႈပုၼ်ႉ- ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ TNP တီႈမိူင်းၵိုင် မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ၶဝ်ႁၢမ်ႈ မႃး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈႁိမ်းႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း (မိတႃးၸူႉ) တၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတၢင်းသီႇပေႃႉ။ ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တီႈၽွင်းမိူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ႇၵႂၢမ်းမႃးတီႈၽူႈမၢႆ(ၸရေး)ၶဝ် မႃးလၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈ တၢင်းမၼ်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 21/08/2020 ၶႃႈႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/08/2020 ပူၼ်ႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း RCSS/SSA ၼႃႈတီႈမိူင်းၵိုင် ၸၢႆးထုၼ်းထုၼ်း ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ (ၸရေးဝၢၼ်ႈ) တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်း (ပွၵ်ႉ 7) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈမႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ TNP -ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢၼ်တၢင်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉပႆႇမီး ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မူႇပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS တႄႉ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵူႈတီႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႆ တိုၼ်းမီးပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ပိူင်ႈၵၼ်ၵူၺ်း”  – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၵေႃႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇ တဢၢင်း ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇတဢၢင်းၶဝ်ႈၶႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ပူင်သွၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ တဢၢင်း မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾၢႆႇၶဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ၊ သူင်ႇၵႂၢမ်းမႃးၵေႃႈလႆႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ၶဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ၊ ၾၢႆႇႁဝ်းလူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၾၢႆႇၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင် ၼိူဝ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼိူဝ်ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈတၢင်းၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉသေ တင်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ်သေ တင်းၸုမ်းၶဝ်သေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်လီလီတႄႉတေလီ တေၶႅမ်ႉၵျႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇ TNP တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၽွင်းယၢမ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် မႃးၵေႃႈ တေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလႆႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေႁူၼ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူဝ်မီးပၼ်ႁႃလႄႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

 “ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလႂ် ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် တေၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်ၶေႉၶဵင်ႇ တီႈတွၼ်ႈလႂ် ဢိူင်ႇလႂ် ၸႄႈဝဵင်းလႂ်ၼႆတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၶေႃႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ် လူင်ႉလႅင်းၵၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း RCSS လႆႈႁူႉၸွမ်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉပိူင်မၼ်းယူႇ” ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၵိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မႃးႁၢမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ သမ်ႉယူႇတီႈသိုၵ်းသေႁၢမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီပဵၼ်၊ သရေႇသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၸီႉသင်ႇလူင်း၊ မၼ်းပဵၼ်ပၢႆမၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ USDP ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢိၵ်ႇပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ပႃႇတီႇပလွင်ႈ တေၶဝ်ႈၶႅၵ်ႇၵၼ်၊ တၢင်ႇပႃႇတီႇၵေႃႈမီးၽွင်ႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း