Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TNP

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင်

 ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းသေ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ တူဝ်တၢႆသမ်ႉပေႃးၼဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တူဝ်တၢႆမၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵႂႃႇႁၼ်တီႈထမ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2022 ။ မၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင် ႁၢႆဝႆႉတင်းလုၵ်ႈတင်းမေး

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP မိူင်းၵိုင် မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈမေးမၼ်း လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၺႃးတီႉႁိုဝ်ပဵၼ်သင်ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် လႄႈပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ်တင်း မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈမေးမၼ်း မိူဝ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ ၊မိူဝ်းႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ သေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင်။...

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း...

ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ၸူမ်း ပႃႇတီႇ TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပလွင်ႈ TNP ဢွင်ႇပေႉ တင်း 4 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸတ်းပၢင်ဢွင်ႇမၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ(လွႆ)တင်းၼမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး တင်း 4...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 43 တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈလႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/10/2020 ပၢႆႉႁၢင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပၵ်းပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလႅဝ်ပုတ်းႁၵ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉၵၼ် ယႃႉၼႃႈယႃႉတႃၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်ႇၵူႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ Diversity ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ဝႃႈၶေႃႈၼေႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ...

ပႃႇတီႇ TNP မိူင်းၵိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း သေၵမ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/09/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (60) ဝၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႇလူင်းႁႃသဵင်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ TNP တဢၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

RCSS ၺႃး ပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႅင်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တီႈမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်၊ ႁႂ်ႈမိူဝ်း လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ- မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/08/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img