Saturday, June 22, 2024

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

Must read

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။

Image: SHAN/ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်း NLD ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တင်း ဢူးဢိၼ်ႇ ထူၼ်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶၢင် တင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်း တႆး ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး။ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တၢင်းပႃႇတီႇပဢူဝ်း ဢူးၶုၼ်ႇသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵႂႃႇ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း NLD လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇႁူပ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၢင်ၶေႃႈၵေႃႈပဵၼ်တႃႇ ၸၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶ ရေႊသီႊ ၾႅၻ်ႊတရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈ မိူင်း လႄႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းသမ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း ဢူးၺီႇသႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တင်း မၢႆးဢူင်းၶႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶဝ်ႈႁူပ်ႉ ထူပ်း။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်းသေ ယိုၼ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵၢႆႇၸူး ပႃႇတီႇ NLD တင်းမူတ်း 15 ၶေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢမ်လွင်ႈမူႇပိူင် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဝႆႉတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆးလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢႆးဢူင်းၶႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝူၼ်ႉႁၼ်ၼိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း ပေႃးယဝ်ႉ လွင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal ။ ၽွၼ်းလီမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးတၢင်ႇသေ ငဝ်းလၢႆး မၼ်းတႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ဝႃႉ၊ ပဢူဝ်း၊ တဢၢင်း၊ သုၼ်ႇတူဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တင်း သၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တႄႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 မႃးၼႆႉ တၢင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းတင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် တီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဢမ်ႇ လႆႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း