Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

NLD

NLD တင်း NUCC တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ သၢင်ႉလူင်းၸူးၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၼ်ၶဝ်လႄႈ ယၢမ်း လဵဝ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း NLD လႄႈ ၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  NUCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လဵၼ်ႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊဝႃႈ - ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸွမ်းတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ https://www.change.org/antiforcedconscription...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” -  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

Sub – State ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈသင်?

KPICT  ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်း NUCC ၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢႆ သေလိူဝ် NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ပေႃးထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုမ်းလူင် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉ ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD  ထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ  ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD   ထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၶဝ်။ UEC ႁွင်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတီႈၶဝ် ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ဝႃႈ - ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵမ်းလဵဝ်။...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး NLD ႁူဝ်ပူင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်ငိူင်ႉဝႄႈသိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ဢၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း   ပွၵ်ႈမႃး သူႇၸႂ်းၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း  ဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ၼၼ်ႉ...

CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ  ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ် CRPH တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CRPH ၼႆႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး သွင်ၽိုၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၽိုၼ်တီႈၼိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊ ၶျႃႊတႃႊ၊ ၶေႃႈတီႈသွင်သမ်ႉ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ဝႆးဝႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ငဝ်ႈငုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ   ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိၵ်ႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၵႂႃႇၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NLD ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ...

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊လႃးႁူႇ

ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ  ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ  တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼႆႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

တႃႇပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ႁူပ်ႉႁူဝ်သိူဝ် လူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉသွင်ၵမ်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေႁူပ်ႉၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵွၼ်ႇပႆႇႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr....

NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ဢူး ဢိၼ်ထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ 21/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉသေ လူင်းမႃးယႃႇပူႉၵိၼ်တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉ   ။  ပလိၵ်ႈၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - "မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းတီႈႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်ဢိုၵ်းၾၢႆႇၶႂႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ။ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ"-ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိုင် ဢိူင်ႇပၢင်တိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img