Saturday, June 22, 2024

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊လႃးႁူႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ  ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ  တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇလႃးႁူႇ LNDP တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼႆႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။

- Subscription -
ၸၢႆၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ဝၢႆးလင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သေ ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆပဵၼ်ပိူင်လူင်ၼေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေတႄႉ မိူင်းတႆးႁဝ်းပႆႇ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ဢၼ်လူဝ်ႇၼႃႇၼႆႉပဵၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇသူင်ႇ ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇၼႆႉ လွင်ႈမၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သမ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်။ 

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႉႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉသေ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ လၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႂႃႇၼႆႉမၼ်းတေမီးသၢမ်ၶၼ်ႈတွၼ်ႈၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၼိုင်ႈၶၼ်ႈတွၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (2)ပုၼ်ႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႅတ်ႇတရႄႇ (3) ပုၼ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း (3)ၶေႃႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈယူႇတၢင်းသၢမ်တီႈ တႃႇတေၸွႆႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း  တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်လႆႈဢီႈသင်ၵူၺ်းၵူၺ်း ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးႁိုဝ် သမ်ႉထႅင်ႈတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈဢီႈသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပၢႆးၼႄၵႂႃႇဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈၶဝ် ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်သေ တွင်းမၢႆဝႆႉသေ ၶဝ်တေၵႂႃႇဢုပ်ႇၼႄတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေမႃးႁူပ်ႉၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၽူႈၼမ်း 2 ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်မႃး 2 ၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇလႃးႁူႇ LNDP သမ်ႉ တေႃႇဢေးတီႇတႃႇမျိၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမႃးႁူပ်ႉထူပ်း။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ NLD ဝႃႈ  “ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇမီး ပဵၼ် 3 သႅၼ်ပၢႆသေတႃႉ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ၸၢဝ်း လႃးႁူႇ ဢမ်ႇမီးၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈၸၢဝ်းလႃးႁူႇတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ  တီႈၸၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ် ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ပႃး ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ  ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ ပဢူဝ်း ဢၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶုၼ်ႇၸၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆးဢူင်းၶၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဝၼ်းတီႈ 14 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ ၵယၢၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ဢူးၹူၵ်ႉၻွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး (ဢ ၼ်ယူႇတီႈသုၼ်ႇလဵဝ်သေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး)။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းမၵူၺ်း၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ဢူးဢိၼ်းထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆသေ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် January ၼႆႉမႃး  ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတၢင်း မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း 48 ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယၢင်းလႅင် တင်းမိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ    ဢိင်ၼိူဝ်တီႈဢုပ်ႇဢူဝ်း  တူၵ်းလူင်းၵၼ်  လွင်ႈတီႈတေႁူပ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ  ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း