Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SNDP

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵဝ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ SNDP ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၸၢႆးၼႆ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇပေႉၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဝႃႈၼႆ။ “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢူးလႃႉထေး ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႃႇၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၼႆ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉမၼ်းမီးၼမ်လႄႈဢိူဝ်ႈ။...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉႁဝ်းလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းသေ ႁဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉယဝ်ႉတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သေ လႅၵ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇ တႆးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း -...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆးဝႆး

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ UPDJC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၸၵ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လႄႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ ၊  ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃယု 60 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ...

SNDP ဝႃႈ လီထတ်းထွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၵွၼ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႈတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2021 ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ...

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊လႃးႁူႇ

ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ  ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ  တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼႆႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

ပၢင်ၵုမ် CSSU ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် CSSU ၸတ်းႁဵတ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးၽူႈၼမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိၵ်းၸွမ် လၢႆၸုမ်း လၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/12/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17 -18/12/2020 ၊ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 - 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 43 တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈလႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸေႈမိူင်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈသၽႃးၸေႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမဵဝ်းတိၼ်ႉ (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျီႇ ၸၢမ်ၵႃး) ။  မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵဝ်ႇ(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊...

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇတူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး ၵေႃႉ႞၊ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉ႞  သၢၼ်မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လပ်ႉလင် ၶွင်ၵူႈၶႅင်ႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေတႃႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၼႄၸႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်း ၶွတ်ႇလိူၵ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

SNDP မူႇၸေႊ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး UEC ႁႂ်ႈၸတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး UEC ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ထုၵ်ႇယႃႉလၢႆတီႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပူၵ်းပၢႆႉ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် လၢႆလၢႆတီႈ။ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပူၵ်းပၢႆႉ ႁႃသဵင် ဝႆႉ 50 တီႈ ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးယႃႉလႅဝ် ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး...

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/10/2020 ပၢႆႉႁၢင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပၵ်းပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလႅဝ်ပုတ်းႁၵ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉၵၼ် ယႃႉၼႃႈယႃႉတႃၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်ႇၵူႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ Diversity ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ဝႃႈၶေႃႈၼေႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ...

Latest news

- Advertisement -spot_img