Monday, July 15, 2024

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇတူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး ၵေႃႉ႞၊ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉ႞  သၢၼ်မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လပ်ႉလင် ၶွင်ၵူႈၶႅင်ႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေတႃႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၼႄၸႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်း ၶွတ်ႇလိူၵ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း တႄႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ – လွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၽွၼ်းလီ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် သြႃးၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸုမ်း UP ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႆႉၼင်ႇဢေႃႈ။

ထၢမ်-ၸုမ်း UP ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၶႃႈ?

- Subscription -

တွပ်ႇ-ၸုမ်း UP ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ 13 ဝၼ်း လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2015 ၽွင်းဝၼ်းၶႃႈ။

ထၢမ်-ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် သင်မႃးလၢႆလၢႆၶႃႈ?

တွပ်ႇ-ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ  UP ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်ႈၸုမ်းမႃးယဝ်ႉသေ ႁူမ်ႈႁွမ်းတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ သမ်ႉၸိူဝ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ ၼႃႈလိၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းမႃးၶႃႈ၊ ၸိူဝ်းမိူင်းၶႄႇ တေမႃးတင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁႄႉတပ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းပဵၼ်ၸုမ်း UP မႃးယဝ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သမ်ႉၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ(ၽွင်းငမ်း) ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈသင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႄးလၢႆႈပၢႆႉပွၵ်ႉပၢႆႉဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပႃးတူဝ်လိၵ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃးၶႃႈ။

ထၢမ်-ယူႇတီႈၸုမ်း UP သေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 တင်းပီ 2020 ဢၼ်တေမႃး ထိုင်ၼႆႉ တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဢီႈသင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ- ၸုမ်း UP ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပႃႇတီႇ (—)  ၼႆႉမႃးမိူဝ်ႈ 13 ဝၼ်း လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2015 ၶၢဝ်းၼႂ်၊ ၶၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႄးတင်ႈပဵၼ်ၸုမ်း UP မႃးၶႃႈ။ ပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းမႄးၵၢင်ၸႂ်ၼႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵႂႃႇၵၼ်ၶႃႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႂႃႇၵၼ်မွၵ်ႈ 5-6 ႁဵင်ၵူၺ်းၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ တင်းပေႃႇလသီႇဝႃႇတ ပႃႇတီႇ(—)  ႁပ်ႉ 8 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ၊ ၶဝ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈပႃးမႃး၊ တေယူႇၼွၵ်ႈသၽႃးသေ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၵူၺ်း ပႃႇတီႇ (—) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽႅဝ်မႃး 2015 ၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈထႅင်ႈ ပႃႇတီႇ(—-)  လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ ဢိူဝ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ (—-) မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ (—-) ၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၶႃႈလႄႈ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မၼ်းတေတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵၢႆ (ၵိူင်း) သေ တေလႆႈၽၢတ်ႇၽႄၵၼ်၊ တေၽိတ်းတေမေႃးၵၼ်တူၺ်း ၼႃႈၵၼ်ယၢပ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 2015 ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းပိူင်ႈပေႃႇလသီႇ ႁဝ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈၶႆႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ပေႃႈၸႄႈမႄႈဝဵင်း ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 7 ႁဵင်ပၢႆ တၢင်ႇထိုင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းယၼ်ႇၵုင်ႇ (တႃႈၵုင်ႈ) ၵေႃႈ ဢဝ်ပၢႆႇပႅတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇၼၼ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ပီ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်း UP ႁဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး တူၵ်းသုမ်း ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ မိူဝ်ႈ 4 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၶႃႈၶဝ်ၼႂ်းၸုမ်း UP ၼႆႉ မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပၢႆႈပႃးၾၢႆႇၽႂ်ၶႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် တေၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၶႃႈၶဝ်တေၸွႆႈ။ ၶႃႈၶဝ်ၶိုၼ်းမႃး ထတ်းတူၺ်းသေ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2010 တေႃႇၽႅဝ် 2015 မိူဝ်ႈၶႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇ(—-) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ပႃႇတီႇ (—) မႃး သမ်ႉၶိုၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း UP မႃးၵေႃႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး။

ၼႂ်းၸုမ်း UP ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႄးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ 2010 တေႃႇၽႅဝ် 2015  ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသင်မႃး ၶဝ်မီးၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ။ 2015 တေႃႇၽႅဝ် 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မီးတႅၼ်းၽွင်းမႃးၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉၸွႆႈသင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃး ၼပ်ႉတူၺ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်း။ ပေႃးဝႃႈၼပ်ႉတူၺ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးၼပ်ႉတူၺ်း ပႃႇတီႇ (—-) ၶိုၼ်း၊ ၼႂ်းပႃႇတီႇ(—-) ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2015 တေႃႇၽႅဝ် 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇ(—-) သမ်ႉၸွႆႈသင်တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်သင်ၶႃႈ။

Photo:by မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း

ထၢမ် – ပွင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ယူႇၾၢႆႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ တေၸွႆႈ ႁႂ်ႈပေႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉၼေႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၸင်ႈတူၺ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 4 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉ တႃႇပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ႁဝ်းၼႆႉ တေတမ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးတေႃႇၽႅဝ်ႁၢၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈ။

ပႃႇတီႇ(—) ႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉႁွင်းယူႇ၊ ၼႂ်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈႁဝ်း မီးပၢင်ၵုမ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉပႃး ၸွမ်းၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သေပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႃႈၶဝ်ၸင်ႇပေႃးလႆႈဝႃႈ တမ်းၸႂ်ဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵႂႃႇ ပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ထၢမ်-ပေႃးၼႆ တႃႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေဢွင်ႇပေႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၸွႆႈႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇ ?

တွပ်ႇ-ယူႇတီႈၸုမ်း UP ႁဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈႁပ်ႉႁွင်းႁဝ်းမႃးသေ ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ မူႇၸေႊၶႃႈ၊ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းမႃး ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမၢၼ်ႈၸေႊ(ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈၸေႊ)။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းလႆႈဢွင်ႇပေႉၼမ်ၼမ်ၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇ(—-) ႁဝ်း ႁႂ်ႈမႅင်ႇၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇသင်မႃး၊ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်လဵဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇသင်မႃး၊ လၵ်းထၢၼ်မၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းတူၺ်းၸွမ်းမႃးၼမ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇပေႃးလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တမ်းၸႂ်ဝႃႈ ပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸွႆႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

မိူဝ်းၼႃႈမႃးတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်းလႆႈမႄးၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်း UP ၵေႃႈ တေၶိုၼ်းမႄးၶတ်းၸႂ်သေ ႁႂ်ႈတႆးပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ-ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ ၸိူဝ်းၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း၊ ၸိူဝ်းပႃႇတီႇတႆး ႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်ပွင်ႇၶေႃးသေ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းတၢၼ်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တႂ်ႈမၼ်းသေ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၶႃႈ။ ၵူၼ်းလူင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းယူႇပႃႈၼိူဝ်သေ ဢဝ်သူပ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးပဵင်းၸႂ်ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းလူင်တႆးၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းၽႅဝ်ထိုင်တီႈထိုင်ဢွင်ႈမၼ်းသေ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းၼႆ ၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၶႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်း UP ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းသေ မီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဝႃႇ၊ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉဝႃႇ၊ ပေႃးမီး 2 ပုင်းသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈမီး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇႁဝ်းတဵမ်မႃး 18 ပီၼႆႉ ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ (ဢၶႂၢင်ႉဢယေး) ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးသႂ်ႇၵူႈၵေႃႉ၊ ယႃႇပေတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ ယႃႇပေသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵေႃႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 58 (ၵၵျီး)မီးဝႆႉဝႃႈ ပေႃးတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ပႆႇႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇ သမ်ႉၶတ်းၶႂၢင်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် ငိုၼ်းၼိုင်ႈသႅၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼိုင်ႈပီတင်းပႃး ငိုၼ်းၼိုင်ႈသႅၼ်၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈ ယူႇလၢႆလၢႆသေလႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းထွင်ႇ။ ၶႃႈၶဝ်လႆႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယႃႇပေတွၵ်ႈတွၵ်ႈသႄႇသႄႇ ၸီးၸီးတမ်တမ်ၵၼ်၊ ပႅင်ႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းသေ ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်း၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလႂ် ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇၽႂ် ႁႂ်ႈတႅပ်းတတ်းပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇသေ သႂ်ႇပၼ်သေၵမ်း၊ ပေႃးဝႃႈမိူဝ်ႈလူင်း သူၼ်းတုမ်ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈပႃးၸွမ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်းႁဝ်း ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ တွပ်ႇပၼ်လႄႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ ။

ၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆ – ၼႂ်းဝူင်းၼဵပ်ႉ (—-) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၵူႈၶႅင်ႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တူၵ်ႇၸိုဝ်ႈတူၵ်ႇသဵင်ၵၼ်ၶၢဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ပူတ်းၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလိူၵ်ႈပႃႇတီႇလႂ်ၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းလိူၵ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း