Wednesday, July 17, 2024

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 – 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ် ပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ ဢၼ်လႆႈဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း တင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ တင်းမူတ်းလႆႈ  71 တီႈၼင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၶိုၼ်း လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်းၼႆႉ တေလုၵ်ႉတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈသေ လိူၵ်ႈလူင်း မႃး။ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်တႄႉ လူဝ်ႇလႆႈပိၼ်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 461 ၊ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းမိူင်းတႆး လိူၵ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးသေ ႁႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈပဵၼ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃး 3 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ၊ တဢၢင်း 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပဢူဝ်း 11 တီႈၼင်ႈ၊ ဝႃႉ 3 တီႈၼင်ႈ၊ လႃးႁူႇ 2 တီႈၼင်ႈ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 တီႈၼင်ႈလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်/ သုၼ်ႇလဵဝ် 1 တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းလႆႈ 71 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်း လုမ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 26 ၵေႃႉ၊ တဢၢင်း 7 ၵေႃႉ၊ ပဢူဝ်း 7 ၵေႃႉ၊ ဝႃႉ 2 ၵေႃႉ၊ လႃးႁူႇ 1 ၵေႃႉ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်/ သုၼ်ႇလဵဝ် 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ ၵၼ် 45 တီႈၼင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ် မမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈတီႈယူႇၼမ် ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၵၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸၢႆးၼွင်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပႃႇတီႇဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသ ၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း တင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ၊ သၢင်ႇသီႈ USDP 44 တီႈၼင်ႈလႄႈ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD 41 တီႈၼင်ႈ၊ တဢၢင်း 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပဢူဝ်းလႆႈ 11 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈသေ ၽူႈၶႅင်ႇသုၼ်ႇလဵဝ်တႄႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမီးၵေႃႉလဵဝ် ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းသူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း