Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PNO

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် လွင်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၵၢင်ဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢႆးၶၢဝ်လၢတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNO ၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸေႃးတိၵႃႇရႃႇမ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ သိုၵ်း...

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်း PNLA  ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA/ PNLO ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

PNO ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇၶိုၼ်း

သိုၵ်း PNO ၼႄၶႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တီၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ ၺွပ်း ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃး သိုၵ်း PNO ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10...

PNO ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း

ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်ၼႆသေ PNO လူင်းသွၵ်ႈၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ တီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ၼႆႉ တဵၵ်းႁႃၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ်ၵူၺ်း။ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူၼ်းၶၢႆမၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇလႄႇႁႃတီႉၺွပ်းလႆႈ။ သမ်ႉပၢႆတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ သႅၼ်ႁွမ်း 40 ပၢႆၼႆႉဢေႃႈ ” - ဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း...

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝႃႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးၽြႃး  

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်  ပွႆးၽြႃးၸၢမ် ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ ။   ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်းၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တေၸတ်းပွႆႈၶိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးမႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း (PNO/PNA) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပွႆးၽြႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မဵဝ်ႉသူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ “ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေပေႃႉထုပ်ႉ...

သိုၵ်း PNO/PNA ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

 သိုၵ်း PNO/PNA  ယႃႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်သေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ   ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶွင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။ သိုၵ်း  PNO ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၊ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ် တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉ လူႉၵွႆဝႆႉမူတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ် တူၼ်ႈထူဝ်ႇ တူၼ်ႈငႃးႁဝ်းပေႃးၺႃးယႃႉတၢႆၵွႆဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁၼ်သေၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေၶႃႈႁႅမ်ႁဝ်းၶႃႈတၢႆၼႆဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းၼွမ်းႁႂ်ႈလႆႈၽုၵ်ႇၵိၼ် ၊...

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1 ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ တေလႆႈၽိုၵ်း 1 ၸုပ်ႈ 15 ဝၼ်း ၊ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈၼႃႈလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵိၼ်မူၼ်ႈၵၼ်မဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇယူႇယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တေသႂ်ႇသမ်ႉၵူဝ် သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တေဢမ်ႇသႂ်ႇသမ်ႉပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈ လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ၊ ယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ  ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူၸိတ်ႉ PNO သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 (လိူၼ်ၼႆႉမႃး) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ဢွၼ်ႇ/ လူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူးလွႆ ပၢၼ်းတုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်/ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢႆးသူႉ ဢႃယု...

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img