Wednesday, July 17, 2024

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/10/2020 ပၢႆႉႁၢင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပၵ်းပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလႅဝ်ပုတ်းႁၵ်း။

Photo SNLD- ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၼ်ပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉၺႃးယႃႉ ၵိုတ်းတေႃ လၵ်းၵူၺ်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉၵၼ် ယႃႉၼႃႈယႃႉတႃၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်ႇၵူႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ Diversity ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ဝႃႈၶေႃႈၼေႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၾိင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ တီႇမွၵ်ႉၶရေႇသီႇ ဢၼ်ဝႃႈမီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလူင်းလိူၵ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇမိုတ်ႈလိုၼ်ႈလီငၢမ်း ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၶႃႈဢေႃႈ ။”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေမီးပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇSNDP ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၊ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP လႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP  ဢိၵ်ႇပႃႇတီႇသုၼ်ႇလဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၼ်ယႃႉပၢႆႉႁႃသဵင်တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းယင်းပႆႇႁူႉ။

Photo SNLD- လိၵ်ႈပွတ်းဢၼ်တိတ်းပႃႉဝႆႉတီႈပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၺႃးယႃႉၼၼ်ႉ

တီႈပၢႆႉဢၼ်ၺႃးယႃႉ ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင် တီႈပၢႆႉပႃႇတီႇပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶၢင်၊ ၸႄႈႁႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ယင်းမီး   လိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈတိတ်းပႃႉဝႆႉဝႃႈ – “မိၵ်ႈမၢႆၵဝ်ပဵၼ် ဢသေႃးၵ တေမႃးလၢင်ႉပႅတ်ႈၶုၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ။  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူၼ်းမၼ်းဢမ်ႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇယဝ်ႉ။ သႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼေႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၶႆႈသႂ်ႇ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယင်းတေမီးၽွၼ်းလီ” – ၼႆပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႉပၢႆႉၼႆႉသေ ပေႃးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈၼေထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

“လွင်ႈၵဝ်းယႃႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢုပတေႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉ တေလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူႉလႆႈ ႁႃလႆႈ ႁၼ်လႆႈၵူၼ်းယႃႉမၼ်းၼႆၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 1 သႅၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီၵွၼ်ႇၶႃႈၼႃ။ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇတင်းသွင်ယိူင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶေႃႈလူပ်းလိုၼ်းတႄႉၶႆႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈတေ ၵႂႃႇၸွမ်းလႆႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမွၵ်ႉၶရေႇသီႇသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၵ်းတေလႆႈၾိုၵ်းယၢမ်ႈပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေမိုတ်ႈမၵ်ႉၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်တီႇမွၵ်ႉၶရေႇသီႇၼၼ်ႉယူႇ။ ”

Photo SNLDပၢႆႉႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉပဵၼ် ၸၢႆးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇတႅတ်ႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2၊  ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢူးမေႃႇ ထုၼ်းဢွင်ႇ တေၶဝ်ႈၶေႉသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း