ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

0
165

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း 9 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2020

တွၼ်ႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ) လႆႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။

ၸၢႆးမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမႃးပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းဢွၼ်တင်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ ၼမ်တႄႉတႄႉ။ 80% ၼႆႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး။ မီးႁႅင်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၶႅၼ်းတေႃႈမႃးၸႂ်ႉသိတ်ႇပၼ်သဵင်ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း။ သုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ 5 ပီၸင်ႇလႆႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႄႈယႃႇပၼ်သုမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

 တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10၊11၊13 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ တေလႆႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈဝၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇ လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပၼ်။

 ၼၢင်းၸိင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလမ်းပုၼ်း မႃးၸွမ်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊မိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်းဢဝ်မုၼ်တီႈဢၼ်လႆႈမႃးႁၢပ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တီႈတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉ။လႆႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းလီ။ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ထူင်ၸေႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယၢင်မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၶႆႈတိတ်းလီ။ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၵၢၼ်ႉဝႆႉၵၢၼ်ဝႆႉငၢၼ်း တင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃးမႃးသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ၵူဝ်ၶဝ်ဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းတူၵ်းႁူင်ႈတူၵ်းႁၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တူၵ်းႁၢႆၼၼ်ႉတႄႉ  ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽႂ်ႇမိူင်းမၼ်းၼၼ်ႉမီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးမႃး ပိူၼ်ႈတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႄႈ ထတ်းတူၺ်းပႃးထူင်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈလုမ်းတၢင်ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလုမ်းတၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း ဢၼ်ၶိုင်ပၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၊ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၵၢၼ်ဝႆႉငၢၼ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းလီ ၸူမ်းသိူဝ်းၸွမ်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ မီး 1000 ပၢႆ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း 9 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၽၢၵ်ႈၼိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း၊ ဢုတ်ႇတရတိတ်ႇ၊ ၽရႄႉ၊ ၼၢၼ်ႉ၊ ၽယဝ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE