ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် သွင်ၵေႃႉ တီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢမ်ႇမီးမႅင်း

0
208

ၵူၼ်း  ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative (ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးလၢႆႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢၼ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈ 6/10/2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/10/2020 လႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative ၊ ဢမ်ႇၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ထတ်းတူၺ်းသေ  မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ပဵၼ် Negative ၊ ဢမ်ႇမီးရေႃးၵႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈႁူင်းယႃ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈၵႃႈၼၼ်ႉ (ၼမ်ႉၵတ်ႉၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးမေႃယႃဢမ်ႇထိုင်)၊ ၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးရေႃးၵႃႇၼႆၵႂႃႈ၊ ၵႂၢမ်းၼႆႉ မၼ်းတေလင်ၵႆယူဝ်ႉ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈမၼ်းၸၢင်ႈမေႃဢွၵ်ႇၸရိူဝ်ႈၸရႃႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် 2 ၵေႃႉ (ဢၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပူၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ/ တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈတီႈ တႃႇယႃႇဝတီႇ/တိူင်းပႃႇၵိူဝ် သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၊ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ မႃးၽႅဝ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈ 5/9/2020 သေ ထုၵ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈငိၼ်းတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသေမႃး၊ လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး မႃးႁွတ်ႈလွႆလႅမ်၊ လုၵ်ႉလွႆလႅမ်မႃးၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈပႆတၢင်းမႃး၊ သမ်ႉမႃးၺႃးၸဝ်ႈရူတ်ႉ/ၵႃးသေ ၸဝ်ႈရူတ်ႉ ႁပ်ႉသူင်ႇၶဝ်သွင်ၵေႃႉၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉမွင်း။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶူဝ်းလမ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈႁွင်ႉမႃးၵုမ်းတူဝ် (Quarantine) ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၸၢင်၊ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10 တေသူင်ႇၶီႈၶၢၵ်ႇၼမ်ႉလၢႆး ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူၼ်ႈတီး” ၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉၸၢင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။   

ဝၢႆးသေ တီႈႁူင်းယႃၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ပႃးၸဵမ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းလႃးႁူႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင်း တေႃႇယီႇၵပႃႇ (ရေႇပႅၵ်ႉၶႃႇ) ၵေႃႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်းဢႅဝ်ႇပႃး ႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းလႄႈ လႆႈယူႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်း (Home Quarantine) ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းၼၢင်း (တေႃႇယီႇၵပႃႇ) လၢတ်ႈမိူဝ်ႈ 7/10/2020 တႄႉဝႃႈ- လႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေလႆႈဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇႁူႉငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇၾူၼ်ႊ တွင်ႈထၢမ်တူၺ်း တီႈတေႃႇယီႇၵပႃႇယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/10/2020 ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ (Covid-19) ဝႃႈ- ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇ ထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၶူဝ်လမ် [(ၶူဝ်ၶမ်း)  2 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။  

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင်း ဢိူင်ႇႁၢႆးလၢႆႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 6 လၵ်း။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉၸၢင် မုင်ႈၼႃႈၸူးၶူဝ်လမ်ၸိုင် ပေႃးၶၢမ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉမွင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵုင်းမႃး ၶႂႃမိုဝ်းမီးတပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သၢႆႉမိုဝ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင်း၊ ယၢၼ်ၶူဝ်ၼမ်ႉမွင်းမွၵ်ႈ 200-300 မဵတ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 08/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မူတ်းမီး 22,445 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 15,544 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 6,366 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 535 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ၶမ်ႈၼႆႉမီး 41 ၵေႃႉ ။ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယႃၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်း ႁူင်းယႃၵႂႃႇၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE