Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢထမ်မ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးတႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသေ...

NCA တဵမ်သၢမ်ပီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သင်မႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း PPST  လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉသင်  ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈပၢင်တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးတီႈ တီႈပဵင်းလူင်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇထီး (ထၢတ်ႈၸွမ်သႅင်) ၵွင်းမူး၊ ၵျွင်းလႄႈ သိမ်ႇ တီႈၵျွင်းပဵင်းလူင် မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းထႆး၊တႆးဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ့်ႁဵင် ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2019 ၶၢဝ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်ၼႆ့ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်

ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈလၢႆးၵၢၼ် မႄးႁၵ်ႉၽွမ်ႉၸွႆႈ ပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၵမ်းသိုဝ်ႈတီႈ Facebook တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တင်ႈတႄႇၵၢင်ဝၼ်း12 မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ။ တူၵ်ႇလၢတ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈ ၾႃႉ၊...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢင်လိူဝ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢထမ်မ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း - ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး တႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 1)

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ တွၼ်ႈ (1) ၼႆႉ ဢုပ်ဢူဝ်းလွင်ႈ - ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် 21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img