Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS SSA
Photo:by SHAN ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ RCSS/SSA တိုၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်၊ ၶႂ်ႈလႆႈလၵ်းၸဵင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA သေ ၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼပ်ႉယႂ်ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၶၢဝ်ႇထႆး ThaiPBS ဝႃႈ – သင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်ူမၢၼ်ႈဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိုင် RCSS ၽွမ်ႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS ႁဝ်း တေၸွႆႈလၢတ်ႈ/ ယွၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉႁူလႅတ်းတႃလႅတ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃယူႇလွတ်ႈၽေး။ သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ဢမ်ႇယူႇလႆႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉၸိုင်   ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁႃ တီႈၼႂ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တီႈၸမ်သုတ်း ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ မီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

 ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်တူၼ်ႈတီး ၊လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸႄႈၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸွမ်းဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၊ မိူင်းတူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼင်သၢၼ်ၶတ်းၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈႁၢင်းၽႂ်မၼ်း ။

ပလိၵ်ႈႁႄႉတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ယင်းတိုၵ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆး CDM (ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်) ႁႂ်ႈလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လိူဝ် 5 ၵေႃႉ၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းမႃးၼႆႉ လၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မိူင်းယႆ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်လၢႆလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ RCSS လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၽွင်းငမ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၵၼ်တင်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇ သီႇလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း