Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းတင်းမူတ်း၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM (ဢမ်ႇလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်)လႄႈ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူဝ်ႈဝႃး၊ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ။   ၵွပ်ႈၼႆႁႂ်ႈၵိုတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႆႉလူင်ႈၼႃႈလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃး ႁွင်ႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸႃ ၊ တၼ်းလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၶွၼ်ႇတုမ်ၵူၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇၶႃႈ တေ ၶတ်းၸႂ်ႁွင်ႉပႃး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉၶႃႈ”-  ၵူဝ်ႇမဵဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ယၢမ်းဝၢႆး 4 မူင်းၶိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး  ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႃႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉ ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 100 ႁူမ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ တီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ပလိၵ်ႈထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵူဝ်ဝၵ်ႉတိုဝ်းတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵွင်ႉၵၢႆ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း