Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးလၢႆမူႇလၢႆၵိူင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ့်သၢင်ႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပေႃးမႃးၸင်ႈၵၼ်တူၺ်းၵေႃႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇပေႃးမီးသေ လွင်ႈယွမ်းလူင်း ပ တိတ်ႈၶၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ ၵိူတ်ႇယႂ်ႇမႃးလိူဝ်တွၼ်း ၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၵူႈၵေႃ့ၶိင်းၵူၼ်းၵေႃႈ တေၾၢင့်မႅၼ်ႈၵၼ် ယူႇ။ ငဝ်ႈငႃႇ...

ဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့်...

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ပိုတ်ႇလႆႈမႃး 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃးၼၼ့် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/9/2021 ၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ့်တွၼ်းမၢႆ 4...

တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ NUG ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၵၸၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၵွင်ႉငူၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇပီၼႆႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ  ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် 2 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၸူးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်လႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ  တႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶိုၼ်းမႂ်ႇၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းတႆး  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး...

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးတေႃႇၼႃႈၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၾိင်ႈတႅၵ်ႈတီႊဢူဝ်ႊရီႊ...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝဵင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမွတ်ႈ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လဵပ်ႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းမီးၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၵုၼ်ႁိင်း တႃႈၵေႃႈ မိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တေ ပွႆႇၵႂၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တူႇမဵၼ်ၵွႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီငၢမ်း၊ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸူမ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းယင်းပႂ်ႉလိုပ်ႈလမ်းပေႃႉထုပ်ႉႁိမ်ၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်တၢင်း ၵၢင်ၵိဝ်ႇ။ ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်း တႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈပႃးၾူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁတ်းသႂ်ႇၼႂ်းထူင် ပေႃးလႆႈသႂ်ႇၼႂ်းထွင်းၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝၵ်ႉၸၼ်ႁုၵ်ႉထူင်ႁဝ်း။  လၢတ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ ၸွင်ႇတေၸွႆႈၶိုင်လႆႈႁိုဝ် ?

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေမႃးပွင် သၢင်ႈပၼ်လႆႈၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်လႆႈမႃး 6 လိူၼ် ပိၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉမိူင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႂ်ႉမိူင်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸွင်ႇႁပ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ပဵၼ်ၽူႈပႂ်ႉမိူင်း

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 ယူႇတီႈၼၸၵ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူႉ လႆႈငိၼ်းၸွမ်းၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇ ၶႆႈၼႄပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၼၸၵ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸပ်းငၢႆႈၽႄႈဝႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ၾၢင်ႉၵၼ်ယႃႇယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်  သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵၵ်းတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်လႆႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 260 ယဝ်ႉ ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 260...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶဝ်လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် Professor  တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၊ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် (ၵဝ်ႇ) ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပဵၼ် ၶုၼ်ႇတဵင်းမွင်ႇ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်း ပဵၼ် ဢူးၸၢႆးလဵၵ်ႉ...

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီး၊ ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img