Saturday, July 20, 2024

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်

Must read

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီငၢမ်း၊ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸူမ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းယင်းပႂ်ႉလိုပ်ႈလမ်းပေႃႉထုပ်ႉႁိမ်ၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်တၢင်း ၵၢင်ၵိဝ်ႇ။

ၵူၼ်းၸူၼ် ပႂ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်း တႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈပႃးၾူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁတ်းသႂ်ႇၼႂ်းထူင် ပေႃးလႆႈသႂ်ႇၼႂ်းထွင်းၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝၵ်ႉၸၼ်ႁုၵ်ႉထူင်ႁဝ်း။  လၢတ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၺွပ်းလႆႈၽူႈလၵ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၽႂ်တီႈလႂ် ၊  တေလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၶုၼ် သုၵ်းသၵ်ႉလူင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈၸေး၊ လုၵ်ႉလၢႆလၢႆတီႈမႃးယူႇၵေႃႈၼမ်။    ၽွင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်။   

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “    ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၵူၼ်းၶၢတ်ႇလႄႈ လႆႈၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ။  လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်။    တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ႁဝ်း ၵေႃႈပိူၼ်ႈယင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၊  ပွင်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိယူႇသဝ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈယူႇလွတ်ႈၵူၺ်း ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၽၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸွမ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၺႃးလၵ်ႉ၊ ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈယင်းႁၢႆ လႆႁူႉၼင်ႇၼႆ။   

ၵူၼ်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႃႈ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈဢၼ် ပိူၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးလၵ်ႉထူၼ်ႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ လၵ်ႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။   မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇသူၼ်လူင်းၼႃးၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးၵူၼ်း ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ဢမ်ႇပႂ်ႉဢမ်ႇ လႆႈ သေဢိတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈယင်းပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်တေႃႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  သင်မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ၵၼ်မႃးၸိုင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇ ၸွႆႈတူၺ်းလူ ပၼ်ၽွင်ႈ။   ႁႂ်ႈပၼ်ဝႆႉမၢႆၾူၼ်း  ပေႃးမီးလွင်ႈယႂ်ႇမႃးႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ၊  ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ႁႂ်ႈယိပ်းၾူၼ်းတုင်းထွမ်ႇ လၢတ်ႈတေႃႇ ၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း