ၵူၼ်းမိူင်း ၸွင်ႇႁပ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ပဵၼ်ၽူႈပႂ်ႉမိူင်း

114

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 ယူႇတီႈၼၸၵ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူႉ လႆႈငိၼ်းၸွမ်းၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇ ၶႆႈၼႄပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ၼၸၵ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 1 ဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႃး လႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶဝ်ဝႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်ပီ 2023 လိူၼ်ဢေႃႊ ၵတ်ႊသ်မႃး ၸင်ႇတေယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ လုၵ်ႈတီႈၼႆႈ တႄႇဢၢၼ်ႇၵႂႃႇ/ ၼပ်ႉၵႂႃႇ ထႅင်ႈ သွင်ပီလုမ်းလုမ်းၵွၼ်ႇ ၶဝ်ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃး ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ် တႄႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ၶဝ်ဝႃႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တေႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်လႆႈႁိုဝ်-  ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၵူႈၾၢႆႇ ၵူႈတၢင်းၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ယူႇတီႈၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းမီးၶေႃႈဢၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၸဵမ်ပိုင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈယူႇ။

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၶဝ်ၵႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႄပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈပၼ်သဵင်မၼ်း ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး မီးလွင်ႈမၢပ်ႇ လွင်ႈလိင်ႉၵၼ် ႁီႉၼႄးၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇမႃး ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သၢႆမၢႆၽူႈပၼ်သဵင်မၼ်း ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈတူၵ်း လွင်ႈႁူင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၶဝ်တေလၢမ်းႁႃငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းသေယဝ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈယူႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈပၼ်သဵင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လိင်ႉလႅၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢပ်ႇမႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၸိုင် သမ်ႉတေၶိုၼ်းႁဵတ်းသင်ပၼ်ပေႃႈမႄႈ သမ်ႉတေၶိုၼ်းႁဵတ်း သင်ပၼ် တီႈၽူႈပႃႇတီႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လၢတ်ႈမႃး။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းလႆႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ၶဝ်တေဢဝ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈပၼ်သဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈသေ တိုၼ်းတေယိုတ်း သိမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းဢၼ် ယၢမ်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မႃးၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းမီးတီႈသူပ်း။ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ တႅမ်ႈမႃး လူင်းမႃးၼိူဝ်ၸေႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းမႃးႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေပွၵ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ႁၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈ 1958 ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႇဝိၼ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မၼ်းၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေယဝ်ႉ  ထိုင်မႃး 1960 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽႅဝ်မႃးမိူဝ်ႈ 1962 ယိုတ်းသိမ်း ၶိုၼ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း – ၵွပ်ႈသင်လႃႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းတေၵူၼ်ႇပင်း လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဢူးၼုလႄႈ တင်းႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းလွႆၶဝ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ယိုတ်းသိမ်းမႃး။

ၵမ်းၼႆႉ ၽႅဝ်မႃး မိူဝ်ႈ 1988 ယူႇတီႈ ၼဝတၶဝ် ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိုဝ်း မသလၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် – ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် တေပဵၼ်ပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ  ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၵေႃႈ တေဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼၼ်။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸုမ်း ၸၢဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင် ၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇယိပ်းဢႃႇ ၼႃႇမႃး တေႃႇပေႃးထိုင် ပီ 2010 ။

ၵမ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ တေဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႇ လၢတ်ႈယဝ်ႉ တိုၵ်ႉႁႃမီးၶၢဝ်းတၢင်း ႁူၵ်းလိူၼ်ၵူၺ်း သမ်ႉၶိုၼ်း ပိၼ်ႇထွႆႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆႁူၵ်းလိူၼ် ၸင်ႇတေႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉပေႃးၼႄလွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႃႇတေယုမ်ႇယမ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉၶႃႈ။

ပွင်ႇဝႃႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေ ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်တိုၼ်းတမ်းၽႅၼ်မၼ်း ၶၵ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႆ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်း 1960 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၽသပလ တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေပဵၼ် တီႇမျႄး ၽသပလ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉတေပဵၼ် တၢၼ်ႉသျိၼ်းပသပလ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇတီႇမျႄးၽသပလၼႆႉ တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈၼၼ်သေလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇမႃး ႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇ တီႇမျႄး ၽသပလ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1960

ၽိူဝ်ႇမႃး ႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1960 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇတၢၼ်ႉသျိၼ်းၽသပလ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇသေယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေ ထိုင်မႃး 1962 ၸင်ႇၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈသေ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မႃး ၼၼ်ႉပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 1990 သမ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ပိုင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇဝႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်မသလ ပိၼ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ တသၺ (တိုင်း ရင်းသားစည်းလုံးရေး ညီညွတ်ရေးပါတီ) ၼၼ်ႉ ယူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇမႃးႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽိူဝ်ႇၵမ်းပေႉမႃး ဢဝ်ၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၶဝ်ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႇ။

ထိုင်မႃး ပီ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်မၢႆထိုင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈ USDP ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇ ပေႇၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မႃး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇၵႃး မီးမႃးသၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ပိုင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်တေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇယူႇ တိၵ်းတိၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်းထတ်းႁၼ်လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ပီ 2023 ဢၼ်ဝႃႈတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃး တႄႉယူႇႁိုဝ်? မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၸႂ်ႉ ယူဝ်ၶႄးတေမႃး YMBA ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵလဵတ်ႈၼႃႈၽိူၵ်ႇ ယိုတ်းသိမ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်မႃး ယူႇၼုၵ်းထုၵ်းထူၵၼ်မႃး တင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ယူဝ်ၶႄးၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ပရွၵ်ႇသီႇပႃႇတီႇပိူဝ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်း ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ။ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတေဢဝ် YMBA ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီတေၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေယုမ်ႇယမ်ၶဝ် လႆႈႁိုဝ်။

ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းပေႃးမီး 900 ပၢႆ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပေႃးမီးၼပ်ႉႁဵင် မၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလဵၵ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇႁူႉ ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းမၢၵ်ႇလမ်းႁူဝ်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၶဝ်တေမႃးတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီပၢႆႁူၵ်းလိူၼ်ၵူၺ်း တေမႃးၶဝ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ထၢမ်ၽႂ် တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၶဝ်။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼၸၵၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေ ႁတ်းႁဵတ်းပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈတႄႉယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ တမ်ၼင်ႇၶဝ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးလၢႆၸုပ်ႈလၢႆပၢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ၶဝ်သေဢိတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေႁတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေထိင်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်း ပၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ ၶဝ်တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ