ဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

73

ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN-ႁၢင်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့် ၼႂ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ့်။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပၢင်လူင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ၵူဝ် သိုၵ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွတ်ႈထိုင်မႃးလႄႈ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၶဝ်ၸင်ႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ။ တီႈပၢင်လူင်ၼႆ့ မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးသင်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ ယွၼ့်ၶဝ်ၵူဝ်မီးသိုၵ်းလုၵ့် ၽိုၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ် ဝႃႈ   ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵူတ်ႇထတ်းၶႅၵ်ႇၼႆ့သေ တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၼႆယဝ့်။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပၢင်လူင် ၼၢင်းယိင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ဢမ်ႇၵူဝ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆ့ယူႇ။ လွင်ႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းၺႃးမႃးသေပွၵ်ႈ။ မႆႈၸႂ်တီႈဢၼ်ၶဝ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီ တေႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၸိူင့်ၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆ့ တေမီးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆၾၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၶႄ ၾႆး၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လဝၵ၊ ၽူႈၵူၼ်းဝဵင်းလႄႈ ၽူႈၵူၼ်းပွၵ့် ၸိူဝ်းၼႆ့ လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်း။  

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၸီ့သင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ယဝ့်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ့်။

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆ့ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆ့ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆ့ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႆယဝ့်။

ၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆ့ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသေ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ 30 ပၢႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ