Saturday, May 25, 2024

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ပိုတ်ႇလႆႈမႃး 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃးၼၼ့် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/9/2021 ၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ့်တွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး) ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့ တၢင်းၵဵင်းတုင် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ၾၢႆႇ မၢၼ်ႈပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းဝႃႈၼႆသေတႃ့  လႅပ်ႈတေ ၾၢႆႇမိူင်းလႃးပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သဵၼ်ႈမၢႆ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆ့ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်း 3,160 ပၢႆ လူ့တၢႆ 65 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း  မိူင်းလႃး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃႈၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉမႃးၼႆ့ ပႆႇႁၼ်မီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄ့ တၢင်းမိူင်းလႃး ယင်းပႆႇၽွမ့်။ ၶဝ်ပိုတ်ႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့်”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွတ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈတႃသေ ပိုတ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းၼၼ့် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵုမ်းထိင်း မူတ်းၼႆသေတႃ့  သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတႄႉတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၵႂႃႇတိူၵ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈငႅၵ်ႈဝၢၼ်ႈသႅၼ် ၊  ၵဵတ်ႉမိူင်းလႃးပၢင်မၢၵ်ႇၾႆး လႅၼ် လိၼ်ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈမိူင်းလႃးၵႃႈၼၼ့်ၵူၺ်း။ တၢင်းမိူင်းလႃးတိုၼ်းတေပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ  ။ ယွၼ့်တၢင်းၵဵင်းတုင် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပဵၼ်ႁႅင်းပေႃးတၢၼ်ႇၼႆ့၊ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈသေ ပိုတ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆ့ ယူႇႁၢၼ်ႇၵႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 65 လၵ်း မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃး – ၵဵင်း တုင်ၼႆ့ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃ့ၶၢႆ သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆ့ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ့်။

မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်းၼၼ့် သိုၵ်းဝႃ့ UWSA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် မႃးပုတ်ႈႁိမ်ဢဝ် တပ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်း လႃး ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၵၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ႁုၵ်ႈ၊ လွႆသၢမ်သုမ်၊ လွႆၵိဝ်ႇသၢႆး၊ ၵဵတ်ႉပၢင် မၢၵ်ႇၾႆးလႄႈ ၵဵတ်ႉၶူဝ်သုင် ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈသုၵ်းသၵ့် ၵၼ်မႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းလႃး တင်း ဝႃ့ ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2017  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇသင်ႇပိၵ့် ဢိုတ်းပႅတ်ႈ တီႈၵဵတ်ႉတႃႈပိင်းသေ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း