ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ ၸွင်ႇတေၸွႆႈၶိုင်လႆႈႁိုဝ် ?

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေမႃးပွင် သၢင်ႈပၼ်လႆႈၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

Erywan Yusof ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ပရူႊၼၢႆႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်လႆႈမႃး 6 လိူၼ် ပိၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉမိူင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ။

လွင်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႂ်ႉမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။

ၵွၼ်ႇပႆႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈပီ 2020 ႁဵတ်းၼႆသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉ ၼႆ ဢွၼ်တၢင်းပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃး ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းၵမ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၽွင်းငမ်းမၼ်း တေမၼ်ႈ ၵႄႇၵႂႃႇၼႆသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 လိူၼ်ပူၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၽႂ် ပႆႇမီးမိူင်းလႂ် မၵ်းမၼ်ႈ ၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်းၵၢၼ်။

ႁဝ်းၶႃႈ တေတွင်းၵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵၢၼ်ႉၵူၵ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် ဢႃႊသီႊ ယၼ်ႊ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသိူဝ်ႊ တီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 5 ၶေႃႈ –

(1) လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တင်းသဵင်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵမ်းလဵဝ်၊ (2)  ႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ႁႃလၢႆးၵတ်းယဵၼ်တေႃႇ ၵၼ်၊ (3) ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ႁူဝ်ၼႃႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁႂ်ႈလႆႈငူပ်ႉငီႉၶိုင်ပွင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်၊ (4) ယူႇတီႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်လူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ၵၼ်၊ (5) ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းဢႃႊ သီႊယၼ်ႊ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၸူးမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵူႈပႃႈၾၢႆႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႊ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ဢႃႊသီႊယၼ်ႊလႄႈ တင်းၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းပရူဝ်ႊၼၢႆႊ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၽွၼ်းၵၢၼ်ဢီႈသင်။

Ms. Christine Schraner Burgener ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ  Ms. Christine Schraner Burgener  ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၶတ်း ၸႂ်တႃႇၶဝ်ႈၸူးမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေၶိုင်ပွင်ၸွႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇၸၵၸ ၶဝ် ဢမ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်မၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ EAO လႄႈ PDF ၶဝ်လႄႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၾၢႆႇၸၶၸ မိပ်ႇငႅၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လိူဝ်မႃး ၾၢႆႇ ၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉသေ လွင်ႈၸပ်းၽႄႈ ၼႆႉ ထိုင်တီႈ  ပေႃးဢမ်ႇၵွၼ်းပေႉလႆႈ။  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပူၼ်ႉတၢင်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ၸႂ်လမ်တေႃးသတေႃႇၸုမ်းယိပ်းဢႃႇၼႃႇ  လူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်လိူဝ် ။ မိူၼ်ဝႃႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေတႅၵ်ႇ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တေသိုပ်ႇပွႆႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ငဝ်းလၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈမုင်ႈၸူး သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ယဝ်ႉၼႆ Ms. Christine Schraner Burgener  ၸင်ႇၶိုၼ်းၾၢင်ႉ ထိုင်မႃးၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈ US လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵေႃႈ မိပ်ႇငႅၼ်းဢႃးလႃးၼႃႇသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 4 ဝၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၸင်ႇမွပ်ႈၶၢၼ်း  Erywan Yusof  ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ပရူႊၼၢႆႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆသေ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃ။

Erywan Yusof  ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းယၢမ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၸၵၸ မၼ်းဢမ်ႇမီးသၢႆသိုပ်ႇ ၼႂ်းၽူႈလႂ်ၽႂ်။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸၵၸ တႄႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေတႃႉ ၵႃႈလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ Erywan Yusof  ယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ သင် ၸိူဝ်ႉပဵၼ်လႆႈမၼ်းၶႂ်ႈလႆႈတူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ ၵူၺ်ႈၵႃႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး Erywan Yusof  ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဝၢႆးသေ မွပ်ႈၶၢၼ်းပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း Erywan Yusof ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵၢင် ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇတၢင်းၽူႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇလီႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

လႆႈႁၼ်ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယုၵ်ႉတၢင်ႇ Erywan Yusof  ပဵၼ်မႃးတူဝ်တႅၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း ႁၼ်လီဝႆႉၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်း ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ် CSO မီးမွၵ်ႈ ၸုမ်းမၼ်း 400 ပၢႆၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈ NUG သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈၼႆ ၸင်ႇဝႃႈ ၶဝ်သၢၼ်ၶတ်း။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၵူၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ၼမ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်လီတီႈ Erywan Yusof တေမႃးၶိုင်ၵၢၼ် ပၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ၼႆႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်သင် မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ Yusof  ၼႆႉ တေပဵၼ်မႃးတူဝ် တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် တေၶဝ်ႈမႃးၸူးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမၼ်းမႃးၼႆ ၸင်ႇတေလႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းၵူႈပႃႈၾၢႆႇသေ ၶိုင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ   တေလႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ။ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ မၼ်းၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်း 2-3 ၶေႃႈ –

  1. ၾၢႆႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးဝႆႉၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁင်းၵူၺ်းၶဝ် ၶဝ်မီးဝႆႉၽႅၼ်လဵၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ Game Plan  ၶဝ်ဝႆႉႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁုၵ်ႉၸၼ် လွင်ႈၽွင်းငမ်းၶဝ်ႁႂ်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။
  2. ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီၸွမ်း တေပႆႇငၢႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၸဵပ်းၸၢၼ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇ တေယွမ်းႁပ်ႉပၢင်ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။
  3. ပေႃးတူၺ်းတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီးဢေႃးၸႃႇ တႃႇတေသုမ်ႇငုမ်းလႆႈ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။

 ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈမုလ်းသၢမ်ၶေႃႈၼႆႉသေယဝ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းမိပ်ႇငႅၼ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းဝႃႈၼၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈၸၵၸ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢႃႊသီႊ ယၼ်ႊ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ Yusof  ၼႆႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈပဵၼ် ၾင်ႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ၵွၼ်ႇလႃႇ။

ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ပၢင်လဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတေပဵၼ် လွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၺ်းတေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸၵၸၶဝ် မၼ်ႈၵိုမ်းတိူဝ်းလိူဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄၼႃႈတေႃႇ ၵူႈ မိူင်းမိူင်း လွင်ႈဝႃႈၶဝ်ၵေႃႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ယွမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းယူႇ တေပဵၼ်လွင်ႈၼႄဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်လဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၵၶၶဝ် ၽၼ်ႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ တေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူၼ်လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိူဝ်ႉသၢင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူပ်ႉၽူႈတႃႇၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ယင်းၸၢင်ႈလႆႈၺႃး တၢမ်ႇပေႃႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈၼႆႈတေမီးမႃး ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တေႃႈၼင်ႇ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းႁပ်ႉႁွင်းႁၼ်ထိုင်လီ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လူးၼႆ ၼႆႉမၼ်းတိုၵ်ႉၸဝ်ႉၼႃႇဢႃးလႃး။

ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ NUG ႁပ်ႉႁွင်းႁၼ်လီတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊ Yusof မၼ်းပဵၼ်ၽူႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ဢဝ်ၼႃႈဢဝ်သဵင် တႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် UNGA ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ NUG ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈဢၼ်ၼႆႉသေ ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉ ၵူၺ်း ၶဝ်ႁပ်ႉႁွင်းမိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူႊသွပ်ႊၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ တိူၵ်ႈတီႈမၼ်းမႃးဝႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ တေဢုပ်ႇတႄႉယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၸၵၸၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတေဢုပ်ႇ ၸွမ်း NUG တႃႉၶဝ်ဢုပ်ႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼႆႉ ၶဝ်ယင်းၸၢင်ႈလႆႈၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းတေၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉၼႆ ၶဝ် ၵေႃႈတေဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊ Yusof  ၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ တႃႇတေလႆႈႁူပ်ႉၸွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် တူၺ်းထိုင်ၵၼ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁုပ်ႈတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးတင်းသဵင်ႈသေ ထတ်းသၢင်တႄႉ ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊ Yusof  ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ် တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈမႃးၸူးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေမႃးၶိုင်ပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးမီးၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်မိူင်းသင်တႄႉတႄႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

15/8/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ