Sunday, June 16, 2024

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

Must read

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးတေႃႇၼႃႈၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။

Photo SNLD ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၾိင်ႈတႅၵ်ႈတီႊဢူဝ်ႊရီႊ Theory ဢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁူႉပွင်ႇႁၼ်ထိုင်သေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ။ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်၊ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉသမ်ႉ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ႁၼ်ၼႃႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ငဝ်းလၢႆးႁိမ်းႁွမ်း ၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈဢီး သူင်ႇၸွမ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2 ဝၼ်း ဢီႊယႃႊဝၼ်ႊယူႊသုပ်ႊ Erywan Yusof  ၵေႃႉပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊ ယၼ်ႊ Asean ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်း တၢင်း 4 လိူၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းတူၺ်းလူၵၼ်ၶိုၼ်း Humanitarian Aid ၼၼ်ႉ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးဢၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ NUG ၵေႃႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်း PDF တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉသေၵမ်းၼႆ မၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။

ဝၢႆးသေ Erywan Yusof  တုၵ်းယွၼ်းယဝ်ႉလႆႈၵႂႃႇ 5 ဝၼ်း ယူႇတီႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝႃႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈသေ တႃႉသိုၵ်းတေႃႇၸၵၸ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထွမ်ႇတူၺ်း လႅပ်ႈတေပဵၼ် သိုၵ်း ၵၢင်မိူင်းလူင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီး ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵူဝ်ႁႄသေ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလွတ်ႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွမ်းလူင်း ၵႂႃႇ။

 NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပိူင်းၼႄ ဝႃႈ မၼ်းသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းၸၵၸၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ လႆႈ။

NUG ၼႆႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် လွင်ႈဝႃႈ ၸၵၸတေယွမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်လွၵ်း လိင်းပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၶဝ်  ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း  ၶဝ်   ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႊသီႊဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် တေမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃး တႂ်ႈလၵ်း မိူင်း 2008 ၵူၺ်း။ ၵႃႈၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၵုၼ်ႇပင်းမႃး တိုၵ်းတေႃးသေ ၵႄႈလိတ်ႈၸင်ႇ ယဝ်ႉၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇ NUG ႁၼ် ၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ NUG ၼႆႉ ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄ မိူင်းၶႄႇႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃၼပ်ႉယမ် သွၼ်ႇၼၵ်းတေႃႇတၢင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ တေပႃး။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵူၺ်းၵုမ်ႇ သုတ်ႉႁႃႁဵတ်းၵေႃႉတေႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေယဝ်ႉ မုင်ႈၼႃႈၸူးၽွၼ်းပၢင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆႉ ႁိုင်ႁီးၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ တၵ်ႉလႆႈၼပ်ႉယမ် သွၼ်ႇၼၵ်းတေႃႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇ တေသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈၼိမ်တဵင်လႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်း ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼႃႈတႃမိူင်းၶႄႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးၼႆ NUG ၼႆႉ မၼ်းတေပုတ်းၶၢတ်ႇတေႃႇမိူင်းၶႄႇ လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉၼႄႇ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဢေႃးၸႃႇမၼ်းသုမ်ႇငုမ်းၼိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီယဝ်ႉ။ ဢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ တူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ဢူင်ႈမိုဝ်းၶႄႇၶဝ်။

Photo SS from CRPH announcement clip-ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵၢင်းယၢၼ် လႆႈဢေႃးၸႃႇၶႄႇ။ သုတ်းတီႈပၢင်ၵုမ် လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇလႄႈ ပၢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၶႄႇသေ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၢင်မႃးလႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆ NUG သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ NUG ပဵၼ်ႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇတႃႉတေ ယူႇတၢင်းလင်ၸၵၸသေ ၵမ်ႉယွင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တႃႉမႃးၸုၵ်းၾၢႆႇလင် NUG လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈ မီးၽွၼ်းလီ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄၼင်ႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ပေႃးၼႆ ဢၼ် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇၸၵၸ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လပ်ႉလွင်ႈဝႃႈ တေဢွင်ႇပေႉယူႇႁႃႉ ပေႃးၼႆ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈ တေႃႇသူႈတိုၵ်းၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပီ ၶိုၼ်းထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ တမ်တူဝ် NUG ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇလႆႈၼႄႉၼွၼ်း။

လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇႁႅၼ်းၸွမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ လွင်ႈၶွင်တၢင်းၼႂ် ၶွင် NUG တႄႉဢမ်ႇပႃး ႁႂ်ႈသၢင်ႈပႃး ဢဵၼ်ႁႅင်းလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈတႄႉမၼ်း NUG ၵေႃႈ ႁူႉထိုင်ယူႇ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၸင်ႇတေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢႃးလူမ်း ၽႂ်ႇၶႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတေလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူၽႂ်လႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃႇႁႅင်းယူင်ႉယႂ်းမၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမၢၵ်ႈသုင် တိူဝ်းလိူဝ် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မၼ်းသမ်ႉ တေဝႆႉၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁပ်ႉဢုပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ပၢႆးမိူင်းၵႂႃႇငၢႆႈငႅမ်ႈၼႄၼႆ။ တႃႇၶဝ်တေယွမ်းလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈလႂ်မႃႇႁႅင်း ယုင်ႉႁႅင်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၵုၼ်ႇပင်းယွၵ်းယွႆယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလႆႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

တႃႇတေဢွင်ႇပေႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးယွမ်းႁပ်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်း တူဝ်တႅၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈမီးၶေႃႈသူၼ်းဢီး 9 ၶေႃႈ 10 ၶေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇ ၶတ်းၶၢၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၼႆႉ။

  1. EAOs ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၸွင်ႇပႃႈၽွမ်ႉပႃး တဵမ်တီႈ ( ၼႆႉ​​ၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ပဵၼ်ဝႆႉ သၢမ်မူႇ သၢမ်ၵိူင်း။ ၼိုင်ႈ- ဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ႁဵတ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈ တပ်ႉလႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ AA ရၶႅင်ႇ လႄႈ UWSA ဝႃႉ၊ သွင်- ၽၢႆ ၸၵၸ ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိူင်ႈၵိူင်း ၽၢႆႇ NUG, CRPH ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃး​​သေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယူႇ၊ သၢမ်- ႁူမ်ႈတင်း NUG, PDF ​​သေ တိုၵ်း​​တေႃး ၸၵၸ ယူႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ KNU, KIA ၶဝ်။ တိုၵ်ႉႁဵတ်းၼႆ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ယူႇ သၢမ်ၵုမ်ႇ။)
  2.  မႃႇႁႅင်း PDF ၶဝ် ၸွင်ႇပႃႈၶိူင်ႇၶမ်ႉ​​​​ၸေးမိုဝ်း၊
  3.  ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇဝႆႉၼၵ်းယုမ်ႇယမ်ၸွမ်းယဝ်ႉၼႄႇ
  4.  ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်း ပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်​​တေႉယဝ်ႉၼႄႇ
  5.  ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸွင်ႇပႃႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၸွမ်း
  6.  NLD ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼိူဝ်ဝဵင်း ၸွင်ႇပႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၽၢႆႇ NUG, CRPH ၶဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉႁိုဝ်
  7.  လွင်ႈႁပ်ႉႁၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸွင်ႇပႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵမ်ႉယၼ် ၽၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
  8.  လွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိုတ်ႈႁၢမ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး​​တေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈပဵင်း​​ပေႃးထိုင်တီႈ
  9.  လွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိုတ်းႁၢမ်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ​​တေႃႇ ၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈပဵင်း​​ပေႃးထိုင်တီႈ

ၶေႃႈမုလ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေပဵၼ်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ တဵၵ်းထိပ်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းၵၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃး တေမုင်ႈမွင်းၶဝ်ႈမႃးပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း 8 ၶေႃႈ 9 ၵမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ မၼ်းတိုၵ်ႉ ယူပ်ႈယွမ်းယူႇ သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆ တႄႉ ၵၢၼ်ဢၼ် PDF ၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပူၵ်းသေႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ၽွမ်ႉႁႅင်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၼႆ ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈယဝ်ႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈသေ တေယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ တင်းႁိုင်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈသေယဝ်ႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပႆၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း၊ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၸတ်းသၢင်ႈႁင်းၶေႃသေ ၼႃႈတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈ လူမ်လူမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈငၢႆႈမၼ်းၵေႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ  ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၼႄႉၼွၼ်းယူႇ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ဝႆႉတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

10/9/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း