Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

PDF

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

 PDF ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ပီႈမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆလႄႈ  PDF တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဝႆႉၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃ။ ၸုမ်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ- “ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ။ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉသေ ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼႆ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 20 ပၢႆ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ MDY-PDF (မၢၼ်းတလေး) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ် သုမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 25 ၵေႃ့ ၊  ၺႃးယိုတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်  ၾၢႆႇ MDY- PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ...

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်(Pekhon PDF)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈ ၸူးတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈၸူးၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈၸူးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမၢႆ 114 တင်း 115 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၸိုင်တေၸၢင်ႈၺႃးထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း သေလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ - ႁၢမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ႁၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်၊ ႁၢမ်ႈၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းတၢင်းၵိၼ် ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉ Bond ႁၢမ်ႈ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF  လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း   ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃ...

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ERO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသၢႆသိုၵ်း Cobra တပ်ႉၵွင် 27...

Latest news

- Advertisement -spot_img