Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ် 40 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  

လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီ 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-24/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး - လႃႈသဵဝ်ႈ  ႁိုတ်းထႃႉလႃႇသတ်ႈသႂ်ႇ သဵင်ယႂ်ႇ/လူင်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်ၵႃး လၢႆႊသဵၼ်ႊလႄႈ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး - လႃႈသဵဝ်ႈ...

 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 20 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 -   3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 23 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီး  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သေၵေႃႉယဝ်ႉ  ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 1-4/5/2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသေၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်...

လူၵ်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈ တူင်ႇဝူင်းယၢႆႈ တၵ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်တူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁိပ်ႇမၢၵ်ႇမု မုင်ႈႁႃတၢင်းၾိုတ်ႉဢွၵ်ႇ လွတ်ႈပူၼ်ႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈယၢမ်းပၼ်ႁႃ ရူၶ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 လႄႈၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၶွင် ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ၿုၵ်ႇၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶွင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်ၸၢႆးၶွပ်ႇ ယူႊရူပ်ႉ EU ႁိုဝ် NATO လႄႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ယုပ်းၽၢၼ်ႈၵၼ်တင်းလူၵ်ႈ တင်း ၶၢတ်ႈ လၢမ်းၵၼ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းလူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၶွင်လူၵ်ႈဝႂ်ၼႆႉလႆႈ...

မိူင်းလႃးထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉသေပိုတ်ႇ Lockdown ပၼ်ၶိုၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႇလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4  ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်  Lockdown  ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7/4/2022 ၼႆႉ  ၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး  ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးၵူႈၵေႃႉ...

ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉၵၢႆၽၼ်း ­သႅၼ်းလႂ်ဢၼ်လီၵူဝ်လႄႈဝၶ်းသိၼ်ႊလႂ်တေပေႉမၼ်းလႆႈ

ဝႆးရသ်းၵူႈသႅၼ်း ၸၢင်ႈၵၢႆၽၼ်းလႆႈၸွမ်းထမ်းမၸၢတ်ႈၶွင်မၼ်းလႄႈ Sars-CoV-2 ဢၼ်ၵေႃႇရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ပွႆႇဝဵၼ်ႉ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈပၢႆပီ 2021 လႆႈႁၼ်မၼ်းၵၢႆၽၼ်းယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈ။ ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႊရသ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၵၢၼ်ပိၼ်ႇလၢႆႈတၢင်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼႆႉဝႃႈ"ၸိူဝ်ႉရူၵ်ႈၵၢႆၽၼ်း"မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်ပၢႆးယူႇလီၶွင်လူၵ်ႈ(WHO)ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈသူၼ်ႇယႂ်ႇသူင်ႇၽူလ်ဢိတ်းဢီႈတေႃႇၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၶွင်ဝႆႊရသ်း တၵ်းၵွႆႈၵွႆႈၸၢင်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵွႆးၵႃႈၼၢၼ်းၼၢၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႆႊရသ်းတေၵၢႆၽၼ်းၼႂ်းလၵ်းသၼ ဢၼ်ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယူႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈလႅၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးၸိူဝ်ႉဝႆႊရသ်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းၵၢၼ်ယူၵ်ႉမုၼ်းၶွင်ၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈ Sars-CoV-2 ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၵၢႆၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႃႈႁိဝ်။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ -19 ထုၵ်ႇၵူတ်ႇႁၼ်မိူဝ်ႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ မိတ်ႉသိမ ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢႃယု 65 ပီၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တွၵ်ႇသဝ်ႁိၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်း တႅၵ်ႉၶိၼသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /2/2022 ၼၼ်ႉသေ ႁၢႆၼႃႈႁၢႆတႃဝႆႉ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တူင်ႇဝူင်းသိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 130 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 130 ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-7/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ပၢႆ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 10 ပၢႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေလူတ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵူဝ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊ ၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ/ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/2/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတိုၵ်းသူၼ်း/ႁၢမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်  ၊တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶ ရွၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းပႆႇၵိုတ်း  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈလူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လူႉတၢႆ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img