Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းတုင်

မိူင်းၸဵင်း(ၵဵင်း)တုင် မိူင်းၶိုၼ် ႁိုဝ် ၶေမရတ်ႉထ

မိူင်းၸဵင်း(ၵဵင်း) တုင် မီးလၢႆၸိုဝ်ႈ မိူင်းၶိုၼ် မိူင်းၶေမရတ်ႉထ မီးၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸီႉၸႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တီႈမႃး - မႄႈၼမ်ႉသၢႆၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းတုင် မီးၵၢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၼိူဝ်(တၢင်းႁွင်ႇ) ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၼႃႈလိၼ် ပွတ်းတႂ်ႈ (တၢင်းၸၢၼ်း)  သုင်ၸၼ်းႁႄႈလိင်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်(တၢင်းႁွင်ႇ) လႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်းမႄႈၼမ်ႉလၢႆလၢႆသၢႆ ၸင်ႇႁဵၵ်ႈ ၶၢၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉဢၼ်လႆၶိုၼ်ၶိုၼ်ႈ ၶိုၼ်းတၢင်းၼိူဝ်လႄႈႁွင်ႉၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶိုၼ် ၽူႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၸွမ်းဝႃႈပဵၼ်“တႆးၶိုၼ်”။ ၼႂ်းပၢၼ်ၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆး ဢဝ်သိုၵ်းတိုၵ်းပေႉၸၢဝ်းလွႆလ(လဝ...

ၶေမရတ်ႉထ မိူင်းၵဵင်းတုင်

မိူင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်ႈယူႇသိုဝ်ႈ လတိၸုတ်ႉ latitude 21 ၻီႊၷရီႊ (degree) 17 လိပၻႃႊ minute 48 ၾိလိပၻႃႊ Philippa လႄႈ လွင်ႊတိၸုတ်ႉ Longitude 99 ၻီႊၷရီႊ (degree) 40 လိပၻႃႊ minute တႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ) ၽူႈယုၵ်ႉမုၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်လႄႈမိူင်းၵဵင်းတုင်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈပဵၼ်ဢၼုသႃဝရီႊ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၵ်းတူဝဵင်းပႃႇလႅင် မိူင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/09/2020 လူၺ်ႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ မိူင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင် မင်းၵလ “မူင်းၶူလ်း” (မင်ႇၵလႃႇ) ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် တူၼ်တီႈ 32 ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်ႁုၼ်ႈႁိူင်းယိင်ႈယႂ်ႇ။ ဢၼုသႃဝရီႊႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၵ့်ယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၶိုၵ့်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီတဵမ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023  ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ(ထႃႇၼသႅင်ႇယႃႇ) ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်တေၸတ်းတီႈလွႆမူၺ် ၵဵင်းတုင်ပၢင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈႁူင်းႁႅမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်  တီႈထုင့်လွႆမူၺ်  ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ထိုင် 23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း  ။ ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆႉပီပူၼ်ႉမႃး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၵမ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ပီၼႆႉတေၸတ်းပၢင်ပွႆးပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ။ လွႆမူၺ် ၵဵင်းတုင် တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ထိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 7000 ပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃးမွၵ်ႈ 140 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးမႃးဢမ်ႇတဵမ် 20 ။ မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4/1/2023  ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လွတ်ႈမႃး 48...

 သၢႆၾူၼ်းသၢႆၾႆး ၼူင်ႇယၢၼ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်း/ၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တႄႇဢဝ်ပီ 2021-2022 မႃးၼႆ့ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃ့လႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢိၼ်ႊတၼႅတ်ႉ ဝၢႆႊၾၢႆႊ  ၽႅၼ်သၢႆဝၢႆႊယႃႊ သၢႆၶေႊပႄႊလ်(cable)ၸွမ်းလၵ်းၾႆး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ၽႅၼ်ဝႆႉတႅမ်ႇၼႃႇလႄႈ ရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉယႂ်ႇယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းပွၵ်ႉ  ။ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သဝ်ၾႆးၾႃ့ၵေႃႈ ပေႃးတႅမ်ႇဝႆ့ ယူႇယဝ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ သၢႆဝၢႆႊၾၢႆႊသမ့်မႃးၽႅၼ်ၸွမ်းထႅင်ႈ...

ၶဝ်ႈသွႆးၼွႆႉ ၶွင်ၵိၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢဝ်းၵဵင်းတုင်

......... ပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇၵႃႈလႂ် မႃးလႄႇႁွတ်ႈၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇၸႂ်သုင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁွတ်ႈမႃးလႄႈ ပွတ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၶူင်းႁဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ။ .........  ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇၼမ်ၵိုၼ်း ယိုၼ်ႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉ ပႂ်ႉထႃႈယူႇဢိူဝ်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁွတ်ႈမႃးလႄႈ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉၶူင်းတႄႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ။ ......... ၵျွင်းၽြႃးလူင် မီးၵၢင် ဝဵင်း...

ၵျပၼ်ႊႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလပ်ႉ ႁႂ်ႈထႆးၶိုၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတႆးတႂ်ႈမိုဝ်းဢင်းၵိတ်းၵုမ်းၵမ်

ၼႂ်းၽွင်းသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ထႆးၶိုၼ်ႈယိုတ်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၽွင်းယူႇ တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ဢင်းၵိတ်းဝႆႉ။ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇထႆးလႄႈၵျပၼ်ႊတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တၢင်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵျပၼ်ႊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ တၢင်းၾၢႆႇဢၼ်ႊၻႃႊမၼ်ႊလႄႈဢၢဝ်ႇထႆးတင်ႈတႄႇႁူဝ်ႁိၼ်လူင်းၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ႁူဝ်ႁိၼ် ၶိုၼ်ႈမႃႊႁႂ်ႈပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွင်တပ်ႉႁိူဝ်းထႆး။ ထႆးလႆႈၸတ်းတင်ႈတပ်ႉၽႃႊယပ်းၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 1941 လႄႈမီးၸွမ်ႁၢၼ်ၸရုၼ်ႊ ရတ်ႊတၼၵုလ်ႊ သေရီႊရိူင်ႊလိတ်ႊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မီးၼႃႈတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းႁူမ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ (ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ) တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 71 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဝဵင်း ၸႄႈၵဵင်းတုင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/12/2022 တေႃႇထိုင် 6/1/2023 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇ ၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈ တူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး- ၵဵင်းတုင်  တၢႆ 2 ၵေႃ့

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ့်ၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇ တူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈတၢင်းလူင်းလွႆမိူင်းၵႃ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တူင်ႈတႃႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ _” ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃးပိၼ်ႈၼႆၼႃႇ ႁဝ်းၵႂႃႇ ပေႃးလိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ တူင်ႈတႃႈ...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းတုင် ဝၢၼ်ႈၼႃႈၶမ်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပႆႇႁူႉ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

မိူင်းၵဵင်းတုင် (ၸဵင်းတုင် ႁိုဝ် ၶေမႃးရတ်ႉထ တုင်ၵပုရိ)

ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်း ဝဵင်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၼၢမ်း  3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 11 ၼွင် 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း ပၢႆႁူမူၽၵ်းတူယၢင်းၶမ်း ဝဵင်းဢၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈၼမ်ၵိုၼ်း ဝဵင်းဢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႈၶမ်းၼမ် ဝဵင်းဢၼ်ပေႃႈၵႃႉ မိုတ်ႈသူင် လႆၶဝ်ႈလႆဢွၵ်ႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီးၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသူႇတဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းၵဝ်ႇၵႄႇဢႃယုၸဵတ်းပၢၵ်ႇပီပၢႆ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ - ၼၢင်းသဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ(တႂ်ႈ) ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ...

ၵႃးပိၼ်ႈ တၢင်းလူင်းလွႆတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပိၼ်ႈတီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႁေႃႈဝႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img