Thursday, April 18, 2024

သၢႆသိုပ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

Must read

သၢႆသိုပ်ႇၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ဝၢႆးၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆးမႃးယိုတ်းလႆႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇပီ1243 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽွင်းမိူင်းၵေႃႉႁႅၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ(မိူင်းၶီႈၶႃႈ) ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉၵွႆး။

တေႃႇသိုပ်ႇၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းလၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ႁုၼ်ႈသူႇႁုၼ်ႈသိုပ်ႇ တေႃႇၵၼ် ဢၼ်တႄႇမႃးတီႈၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တေႃႇမႃးထိုင် ၸဝ်ႈၾႃႉၽရူမ်ႊလိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵင်းတုင်ထုၵ်ႇႁုပ်ႈ တိုတ်ႉၶဝ်ႈပဵၼ် သႁရတ်ႉထႆး လႄႈ သဵင်ႈသုတ်းလူင်း ၼႂ်းပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင်။

- Subscription -

လၢႆးၼၢမ်းၸိုဝ်ႈၸိူဝ်ႉသၢႆၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင်

1. ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ

2. ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼၢၼ်ႉ         

3. ၸဝ်ႈသၢမ်မိုၼ်ႇႁူၺ်ႈ   

4. ၸဝ်ႈဢၢႆႈလူၵ်ႈ              

5. ၸဝ်ႈသႆႇၼၢၼ်ႉ

6. ၸဝ်ႈၸဵတ်းၽၼ်းတူ                   (သတ်ႉတၽၼ်းထုရႃးၸႃး)

7. ၸဝ်ႈဢၢႆႈဢွၼ်ႇ                            (ရတ်ႉတၼၽၼ်းထုရႃးၸႃး)

8. ၸဝ်ႈၿုၼ်းၶျူး                               (ၸဝ်ႈၶႅၼ်လဵၵ်း)

9. ၸဝ်ႈယီႈၶမ်းၶႃ                             (ၽယႃးၵႅဝ်ႈမထု)

10. ၸဝ်ႈသၢမ်                                   (ၽယႃးၵွင်ရတ်ႉတၼၽေရီ)

11. ၸဝ်ႈသၢမ်သရီ                           (ၽယႃးသရီသုဝၼ်းၸုရႃးမၼီးရႃးၸႃး)

12. ၸဝ်ႈဢၢႆႈလဝ်းၶမ်းထႃး              (ၸၼ်ထပုၼ်းၼရႃၸႃး)

13. ၸဝ်ႈဢၢႆႈလဝ်း                            (ၽယႃးဢႃးတိတ်ႉတရႃးၸႃး)

14. ၸဝ်ႈၼေႃႇၵႅဝ်ႈ                          (ၸဝ်ႈၸွမ်သၵ်းၻ်)

15. ၸဝ်ႈသၢႆၶေႃး                              (သရီဝိၶျႆးရႃးၸႃး)

16. ၸဝ်ႈသႆႇၽရူမ်း

17. ၸဝ်ႈသၢမ်ၸဵင်းၶူင်း

18. ၸဝ်ႈၶမ်းမူႇ

19. ၸဝ်ႈတၢဝ်ႉၶမ်းၽူး                     (ၽယႃးၵႅဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉၼရိထ်း)

20. ၸဝ်ႈၵႅဝ်ႈၿုၼ်းၼမ်း                  (ၽယႃးရတ်ႉတၼၽူးမိၼ်းထ်ၼရိၼ်းထရႃး ၶေမႃးထိၿတိရႃးၸႃး)

21. ၸဝ်ႈၶမ်းတၢဝ်ႉ                           (ၽယႃးသုထမ်းမရႃးၸႃး)

22. ၸဝ်ႈၶၢၵ်ႇ                                    (ၽယႃးၵႅဝ်ႈပရၢပ်ၼရိၼ်းထရႃး)

23. ၸဝ်ႈဢၢႆႈဢုၼ်ႇ                         (ၽယႃးသုရိယရႃးၸႃး ႁိုဝ် ၽယႃးဢႃးတိတ်ႉတရႃးၸႃး)

24. ၸဝ်ႈဢိၼ်းၶမ်း                          (ၽယႃးရတ်ႉတၼၽၼ်းထု)

25. ၸဝ်ႈရၢမ်းမိုၼ်ႇ                          (ၽယႃးသုရိၼ်းထရႃးၸႃး)

26. ၸဝ်ႈၵႅဝ်ႈၿုၼ်းမႃး                      (ဢုထႆးတရႆးဝၸ်းသႊရႊ)

27. ၸဝ်ႈသၢမ်ပီ

28. ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ                         (ၸဝ်ႈမိူင်းၽီ)

29. ၸဝ်ႈမွင်ႇမိဝ်ႉ

30. ၸဝ်ႈတိထၼၼ်းထရႃးၸႃး

31. ၸဝ်ႈမိူင်းသၢမ်

32. ၸဝ်ႈၵွင်တႆး                                (ၸဝ်ႈသႃရၽယ ၽူးမိၼ်းထၼရိၼ်းထႃး ၶေမႃထိပတိရႃးၸႃး)

33. ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်                       (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၶေမရတ်ႉထ မႁႃသိင်ႁၿဝွရ်း(ဝွၼ်း) သုထမ်းမႃးရးၸႃးထိရၢၶျ်ႉ)

34. ၸဝ်ႈၶမ်းသႅၼ်                           (ၸဝ်ႈၶေမရတ်ႉထ မႁႃသီႁၿဝွရ်ႊ(ဝွၼ်း)ၽရူမ်း သိရိသုထမ်းမႃး)

35. ၸဝ်ႈၶမ်းသႅၼ်                           (သူမ်ၻဵၸ်းသဵတ်ႇထႃမႁႃသီႁပဝွရ်း(ဝွၼ်း) သိရိသုထမ်းမႃး)

36. ၸဝ်ႈမွမ်ႇၸဵင်းၶႅင်

37. ၸဝ်ႈမွမ်ႇၵွင်ၶမ်းၽူး

38. ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၼ်းထလႅင်   (သူမ်ၻဵၸ်းသဵတ်ႇထႃ ပရူမ်းထေႊဝိၼ်ႊထၿေႃႊထိတ်း မႁႃရတ်ႉတၼၶျူတ်ႉ   

                                                           တိသိရိသုထမ်းမႃႊ)

39. ၸဝ်ႈၵွင်တႆး                                (သူမ်ၻဵၸ်းသဵတ်ႉထႃပၼ်ႊၸရတ်ႉထမႁႃသိႁႊပဝွရ်း(ဝွၼ်း)သိရိသုထမ်းမႃး    

                                                           ရႃႊၸႃႊ)

40. ၸဝ်ႈၾႃႉၽရူမ်ႊလိုဝ်း               (ၸဝ်ႈၾႃႉသိရိသုဝၼ်းရၢၶျ်ယူသ်ႉၽရူမ်ႊလိုဝ်း)

41. ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင်                      (သူမ်ၻဵၸ်းသဵတ်ႇထမႁႃၶရႃးၸႃး)

ၼွၵ်ႈသေယိပ်းတိုဝ်းပိူင်ၸဝ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၼႂ်းၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယင်းၸႂ်ႉၵိုၵ်းပႃးပိူင်ၶုၼ်ၼၢင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸၼ်ႉသုင်တၼ်းႁဵင်းၽယႃး ၶုၼ်ၼၢင်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၼ်းႁဵင်း ၼႂ်းၽၢၵ်ႈသၼၢမ် (ပိုၼ်ႉတီႈ) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းသၽႃးၶုၼ်ၼၢင်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇတင်းမီးၼႃႈတီႈတမ်းဝၢင်း လၵ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်ၵဵပ်း ၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) တတ်းသိၼ်ၶၻီးၵႂၢမ်း (ၽူႈတတ်းသိၼ်တြႃး) လႄႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

သူၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းထတ်းလူင်းမႃးၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ဝႅင်ႇၼူၺ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းပဵၼ်ဢိူင်ႇ ႁူဝ်သိပ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းၶဵတ်ႇတူဝ်မိူင်းၵဵင်းတုင် မီးၼူၺ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းယူႇ 5 ၶဵတ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵဵင်းတုင် ဝႅင်ႇပဵၼ်ဢိူင်ႇ ႁိုဝ် ႁူဝ်ႁွႆႉ (ႁူဝ်ရွႆႉ) မူႇဝၢၼ်ႈလၢႆလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်။ ဢိူင်ႇႁွပ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းမီး  2 ဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး တင်း ဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ 10 ႁူဝ်ႁွႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိူင်ႇလွႆလူင် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶွၼ် ႁူဝ်ႁွႆႉဢိူင်ႇ ႁူဝ်သိပ်းဢိူင်ႇ တေပဵၼ်ၽူႈၽွင်းငမ်းဢိူင်ႇ လႄႈမီးပူႇသႅၼ် ပူႇၵႄႇ သီႇသဝ် ပူႇလၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၽွင်းငမ်း ၸၼ်ႉၸၼ်ႉထတ်းလူင်းမႃး။

မိူင်းၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႇပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း မိူင်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းမိူင်း 9 ႁူဝ်မိူင်းယႂ်ႇယႂ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈယူႇၵပ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵဵင်းတုင် မိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢၵ်ႇ မိူင်းပဵင်း မိူင်းၽျႅၵ်ႈ မိူင်းယွင်း မိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတူၼ် မိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း