Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း၊  ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈ သင်ၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢႆသႅၼ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လိူၼ် 11 မႂ်ႇ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇသိမ်းပၢင်၊  ဢၢၼ်းပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် ပီမႂ်ႇတႆးသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တႄႇသွၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ...

ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊၸၢၵ်ႈၾႆး

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈပႃး ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ပႃးၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆး ၶွင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပႃးၵႂႃႇ ပႅတ်ႊထရီႊဢွၼ်ႇ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၵၼ်တင်းၸၢၵ်ႈၾႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေလႆႈၶၢႆႉမူတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇဢီးၸႂ်ႉပွၵ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်း။   ပေႃးလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵေႃႇတူဝ်ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၵူႈဝဵင်းဝဵင်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတီႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇၽိတ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းဢၼ်ၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းသေဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈလိၵ်ႈတႆး ပဵၼ် လိၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၸုမ်းတႆးၵူၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်းၼႆလႄႈထုၵ်ႇႁႅတ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်ၼႂ်းႁဵင်းႁဵၼ်း။ လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းဢၼ်သွၼ်ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈထမ်း ၵႂၢမ်းသွၼ်ၶွင်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵွႆးလႄႈဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းၵႃႈႁိုဝ် သူၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈယူတ်းယႃ လွင်ႈမေႃလူ ၵႃလႃး(ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး) ၵႃႇထႃႇပဝ်ႇၽိူဝ်ႉပတ်းၽီၼႆၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽိတ်းပဵၼ်ၽႆးသင် ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ၸင်ႇဢမ်ႇမီလွင်ႈႁၢမ်ႈတပ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽႄႈလႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်ႈႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးၵေႃႈႁင်းမၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးဢိူင်ႇသွင်ၵေး သီႇပေႃႉ လႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးဢမ်ႇၶၢတ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 7 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၶၢတ်ႇသေပီ ။ ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2022   တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃးၸွမ်း။    မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်းဢူ ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

 ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈၵွၵ်းႁူဝ် သၢမ်လုၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ။ လုင်းမျႃႉမွင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇပူႇတႃႇလႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး - ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း တူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႈ 1,500 တူၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်းတႄႇမႂ်ႇသေယူႇသဝ်းၶိုၼ်း ပႆႇႁိုင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းလႄႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ

သြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉယူဝ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမူဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2021 ယူႇတီႈသြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီယဝ်ႉ၊ တေလူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ပီႁုင်ႉပဝ်ႈ (ပီဝူဝ်း) ပီၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img