Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ တမ်သႂ်ႇလွႆ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ လေႃႈတမ်...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ 60 %

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ယဝ်ႉမွၵ်ႈ 60 % ယဝ်ႉ ၵိုတ်း 40 % ၵူၺ်း ပႆႇယဝ်ႉ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၊ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 5 လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ (ဢဝ်ၸွမ်းပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတႆးၶိုၼ်/ ယူၼ်း) တႄႇ ဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ႁွင်ႉ) ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တီဝဵင်းၵဵင်းတုင်

 ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းပွၵ့်5 ဝၢၼ်ႈၼွင်လဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိဘသွေးအလှူရှင်အသင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆ ၼႂ်းၼႃးၼၼ့် ဢေႃႈ။  ဢမ်ႇပေႃးၵႆဝဵင်း။ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶႅပ်ႇဝဵင်း ၼၼ့်ၼႃႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်းဝေႃႇၶူၵ့်ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။မၼ်းတၢႆယွၼ့်သင်တႄ့ ဢမ်ႁူႉၸွမ်းလီလီ...

ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးထၢမ်ၵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးတွပ်ႇလႆႈၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇယင်းတေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်လူးၵွၼ်ႇ။...

လွင်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း လိူင်ႇၼမ် မႃးႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ လွင်ႈလွၵ်ႇၵိၼ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တႄႇမီးၼမ်မႃး တင်ႈတႄႇႁၢင်ပီ 2022 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး  ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းပွၵ့်ပႃႇလႅင် ၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ထူဝ်းမႃးလွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆ့ၵေႃ့ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇပုၼ်ႉလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႉလၢႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် - ICE ယႃႇဢၢႆႉ Methamphetamine ၼမ်ႉၼၵ်း 120 kg တင်း ယႃၶေႊ Ketamine ၼမ်ႉၼၵ်း 59 kg ၶၼ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁိမ်း 15000 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ၼၼ်ႉ...

ၵဵတ်ႉတႃႇပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ

 ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး  ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021   ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမိူင်းလႃးၼင်ႈဝႆႉၵေႃႉၾၢႆႇၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႃႈမၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ  လူႇ တၢၼ်းထႅမ် ငိုၼ်းၾူၼ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်သြႃႇသမ်းမႃး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ  ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဝႃႈတေႁပ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလီလႄႈသင် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းယဵတ်ႈသႂ်ႇပၢၵ်ႇသေ ယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးယီႈၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပလိၵ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ (ဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇ) ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းလၢပ်ႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶျေႃးဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 သေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 24 လၵ်ႉဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေးသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၼၢင်းယိင်းၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 24...

Latest news

- Advertisement -spot_img