Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်လၢၼ်ႇ BP – 1 တီႈၼွင်ဢုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်လၢၼ်ႇ BP – 1 တီႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် သင်ၶႂ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိုင် လႆႈပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ထိုင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ ယွၼ်ႉသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း...

သိုၵ်းၶႄႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (သိုၵ်းၶႄႇ) တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁူဝ်ႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။   ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်းၾူၼ်တဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁႅင်။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ပႃးၸဵမ်ၼိူဝ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉၵေႃႈ သွၼ်းၾူၼ် ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်သေ ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် ဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ်။ ၼမ်ႉၼွင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ထူမ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းႁႅင်းၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃး။...

မိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူင်လူင်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁၢမ်ႈတေႃႉၵုၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁၼ်ၵုၼ်ႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလူင်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ႁၢမ်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်သွၵ်ႈႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁၢမ်ႈဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သွင်လမ်း ႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆးမူၵ်းသွၼ်ႉမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်း  ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉမိူင်းတႆး...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ်  ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း  34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆးပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ဢၽိၶျဵတ်ႉ သိုဝ်ႉသတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈမူႇၸုမ်း  တီႈႁူင်းႁႅမ်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီးႁေႃႇတႄႇ) ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆ လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊...

ၶႄႇတဵင်ၵႂၢမ်းဝႆႉ ပေႃးထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် မီးလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် တေၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမၢၵ်ႇမႆႉၼႆၸိုင် ၾၢႆႇၶႄႇတေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းလမ်းၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉ မၢၵ်ႇမူင်း ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး/...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉ ႁူဝ်ႉၶႄႇ ဢၼ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 50 ထတ်း/ ပေႇၼၼ်ႉ   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးထိုင် 1500 ပၢႆ  လူႉတၢႆမီး 10 ပၢႆ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ယင်းပႆႇတဵမ် 10 ဝၼ်းၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢႃယု 8 ဝၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ဢႃယု 25 ဝၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိၵ်ႉတဵမ် 7 လိူၼ် ၾၢႆႇၶႄႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ   သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႈ ၵူႈတီႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 7 လိူၼ် ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶႄႇယင်းထႅမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းဢၼ်၊ တႃႈႁိူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပႃးၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် - ၶႄႇ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img