ၶႄႇတဵင်ၵႂၢမ်းဝႆႉ ပေႃးထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း

139

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် မီးလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် တေၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမၢၵ်ႇမႆႉၼႆၸိုင် ၾၢႆႇၶႄႇတေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းလမ်းၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉ မၢၵ်ႇမူင်း ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

Photo: Sai Khin Maung/ ၵႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး/ မိူင်း မၢၼ်ႈ သူင်ႇၶၢႆၸူး၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸဝ်ႈၵႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ သိတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၸူးၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇ မူင်ႈ မၢၼ်ႉလမ်ပႅတ်ႈရူတ်ႉတင်းလမ်း။ ၵႃႈသိတ်း ယႃႈယႃလႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမၢၵ်ႇမူင်ႈသမ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးလႆႈပၼ် ၼိုင်ႈလမ်း 320 ယႂၼ်ႊ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈၸိုင် ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေၽဝ်မၢၵ်ႇမူင်ႈ ၸိူဝ်းတၢင်ႇမႃးၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉပႅတ်ႈ တင်းမူတ်း   ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇမူင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းၵၢင်မႃးၵမ်ႈၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၵူႈပွၵ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၼိုင်ႈတိူၵ်ႈ 16 ၵီႊလူဝ်ႊ ၵရမ်ႊၼႆႉ ၶႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ 140 ယႂၼ်ႊ၊ ပေႃးပဵၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈဢၼ်ၶႅမ်ႉ ဢၼ်ႁေႃဝႆႉလီလီၼၼ်ႉ လႆႈထိုင် 160 ယႂၼ်ႊ။ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုတ်း ပဵင်းၵႃႈၶၼ် ၵူႈပီသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလႄႈ ပေႃးမႃးလႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယင်းလႆႈၼမ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈၸိုင် တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းလမ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဵင်ႇတႃႉ တႃႇၸဝ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈ လႆႈသုင်ယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈၸဝ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈႁူင်ႈႁၢႆၼမ်။ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၶၢင်း ပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ/ မိူင်းတႆး သူင်ႇမၢၵ်ႇမူင်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတၼ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၶႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 50 တၼ်ႊၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ