Monday, May 20, 2024

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိၵ်ႉတဵမ် 7 လိူၼ် ၾၢႆႇၶႄႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ   သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႈ ၵူႈတီႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 7 လိူၼ် ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶႄႇယင်းထႅမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။

Photo Credit to chinaPaukphaw : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-တႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းဢၼ်၊ တႃႈႁိူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပႃးၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း ၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ ။      

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁွပ်ႈထိ 2 လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်းၼမ်။

လုင်းသွႆႈၶမ်းႁိူင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“တႃႇတေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၼၼ်ႉ ပႆႇငၢႆႈၶႃႈ။ တၢင်းပၢင်ႇသၢႆး တေႃႇထိုင် မိူင်း ၵူဝ်း မွၵ်ႈ 24 လၵ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းၶၢတ်ႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလူင်၊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ မိၼ်တူၺ်းထႅင်ႈ။ တိတ်းၵွင်ႈ CCTV ပႃး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ၶီႇၵႃးသေ လဵပ်ႈတူၺ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇသၢႆတႃၶဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တၢင်းၾၢႆႇမူႇၸေႊၵေႃႈယဵၼ်သီႇဝႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း /တၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ဢမ်ႇပၼ်ၼင်ႈၵိၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၽူႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉမႃး တေမီး 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵေႃႈ ယွမ်းလူင်းပဵၼ်ၶိုင်ႈပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇၶၢႆလႆႈၵေႃႈမီးၶႃႈ။  ယွၼ်ႉ  ဢမ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်။ တေလႆႈသႂ်ႇထူင်ၶၢႆပၼ်ၵူၺ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းတေၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းလႄႈ ဝဵင်းၵေႃႈ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ  လႄႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  တႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸဝ်ႈႁႆႈ/ သူၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ပွတ်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ယေးငိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။  ယၢမ်းလဵဝ်လႅၼ်လိၼ်သမ်ႉဢမ်ႇပိုတ်ႇလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇဢဝ် ငိုၼ်း  ဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉၸၢႆႇၵေႃႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

Photo Credit to chinaPaukphaw : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢတ်ႈႁူဝ်ႉလႅၵ်းႁႄႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-တႆး တီႈၼိုင်ႈ

တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်။  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉ  ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ    တင်ႈတႄႇ  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ  မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 130 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်းလႆႈၶႂၢင်ႉ လူင်းႁူင်းယႃ 60 ပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 50,403 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,197 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 30,007 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,199 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း