Saturday, May 25, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။

Photo by – ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ/ ၽူႈၸၢႆး တေဢၢင်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း မူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သၢႆႇၵႄႇ) ၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵႂႃႇယႃႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽုၺ်းႁူင်း ထုၵ်ႉၵူၼ်းလၵ်ႉ ယႃႉႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ပႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 2 လမ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ၸူၼ် ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉ ၽွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 သေ ပိူၼ်ႈသမ်ႉႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးထႅင်ႈ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း လၵ်ႉ/ ၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၼ်းႁၢႆၵႂႃႇ 3 လမ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်၊ ၶီႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈသမ်ႉလိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈမူႇ ၸေႊ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပႂ်ႉၸႂ်ယႂ်ႇ တီႈပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေဢမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ႁဝ်း လူဝ်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ဢိူင်ႇၽႂ် မၢၼ်ႈမၼ်း ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၶိုၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလီၶႃႈဢေႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇဢဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်သေ ႁဵတ်း၊ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇပၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်တီႉလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ် ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆႉတႄႉတီႈလီၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူင်ၵႂၢမ်းဝႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽွင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ႁႃထပ်းၵၼ် မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

လုင်းသွႆႈၶမ်းႁိူင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ်ၼႆႉ ႁၢႆႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ မိူင်းပႅတ်ႈသေ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆး တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵိၼ်းၸႂ်၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈမႃးမီးၼႂ်းမူႇၸေႈၼမ်၊ ၸင်ႇမီးမႃးလွင်ႈလၵ်ႉၵၼ်၊ ၸူၼ်ၵၼ်၊ ၽွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ် မႃးၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႆႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃး ၶင်ႉၶမ်ဝႆႉ ၵေႃႈမီးၼမ် ဝႃႈၼႆ။


ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း