Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼမ်

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 - 2025 ၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း တႄႇႁပ်ႉၾၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးသေ...

ဢွၼ်ႇယိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးမေႃသွၼ်ပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉတိုၵ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ယူႇယင်းပႆႇၶႅၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၶူးသွၼ်ပေႃႉထိုင်တီႈၼႃႈၵႂ်ႈတႃၵမ်ႇၼၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးသွၼ်ယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႆသေ ပေႃႉႁႅမ်ထိုင်တီႈ ၼႃႈၵႂ်ႈတႃသွမ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ထိုင်တီႈလႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸင်ႇႁႃလူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၸဵပ်းၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ ၵူဝ်ႁႄဢမ်ႇပႆႇႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “တလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ်ပႅတ်ႈ။...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၶဵင်ႇပၢင်ၶေႉၼမ်ႉၵႂၢမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈသူးထီႉ 1

 ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၾၢႆႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ  9th International English Contest တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူပ်ႊပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်ႊဝၼ်ႊထီႉ 1 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼၵ်ႉမေႃတူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 9 ၵဵင်းတုင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဵင်းတုင်လၢႆၵေႃႉ  ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 သေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ  ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ   ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ 4-5...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၽိတ်းၵၼ် ဢဝ်တႃမၢတ်ႇသပ်းၵၼ်တၢႆၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ဢဝ်တႃမၢတ်ႇသပ်းႁူဝ်ၵၼ်ထိုင်တၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2023 ယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢင်ႉ ဢိူင်ႇမႄႈသၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး သွင်ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈဢဝ်တႃမၢတ်ႇသပ်းႁူဝ်ၵၼ် တၢႆၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး chiangmainews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - ဢိင်ၼိူဝ်ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢတ်ႈၼေသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ...

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်း 7 သႅၼ်ပၢႆ

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီ 2023 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်  ယွမ်းလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃး 7 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ1/6/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈပီထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM တိုၵ်ႉမီးယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း ပီၼႆႉႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးလႄႈ တင်းပီၼႆႉၸိုင် လႆႈဝႃႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆသေတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၽွင်းႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၼ်းလႆႈ 4 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ   ၼႆ့ ၾၢႆႇလုမ်းထတ်းသိၼ်တြႃးဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် လႆႈပွႆႇတူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ပူၼ့်ပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ  လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း...

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇလူႉတၢႆ ႁႂ်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵႂႃႇထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ဢမု  ၶတီး ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်    ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃး  လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ။  ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉတၢႆ ပိုတ်ႇဢမူ့ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၻၵူင်ႇ 7 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး  ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ 6 ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၻၵူင်ႇ တိူင်း တႃႈၵုင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈပိုတ်ႇထူင် (Open...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 2 ၸဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသူင်ႇႁဵၼ်းတီႈ MBC, NKTC College တီႈမိူင်းထႆး 50 ပၢႆ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ  သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ MBC, NKTC College မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး...

သင်ၶတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆႇၵေႃႇဝၼ်း

သင်ၶတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း 200 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵင်ႉလူလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ႁွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်   

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီးထိုင် 30 ပၢႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း  ၸၼ်ႉ 9...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇ

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ   ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20/12/2021 တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မေႃသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ထႅင်ႈ၊...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

  ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း   ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img