Wednesday, June 19, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၶဵင်ႇပၢင်ၶေႉၼမ်ႉၵႂၢမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈသူးထီႉ 1

Must read

 ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၾၢႆႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ  9th International English Contest တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူပ်ႊပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်ႊဝၼ်ႊထီႉ 1 ၼႆယဝ်ႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ လႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈ တီႈ Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼၵ်ႉမေႃတူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆး ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ ။  သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈတႄႉ ႁပ်ႉတႃႇၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း(ၾၢႆႇတၢင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ) ။ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈၶေႉထႅင်ႈတီႈ႞ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼိုင်ႈၸုမ်းၼႆႉ ပႃးတႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ လွင်ႈ presentation ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ဢမ်ႇမႃးၸေးလႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇပၢင်တၢၼ်ႊၶႆႈ  ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း။ တႃႇႁူဝ်ၶေႃႈပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇၼႆႉတႄႉ ၶႃႈလိူၵ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace  ။ၵွပ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမၼ်းလူဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉတေႉတေႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမႃးသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ရၢတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး၊ သိုပ်ႇႁဵၼ်းပၢႆး English for International Communication (EIC) ၼႂ်းတွၼ်ႈပီလိုၼ်းသုတ်း ၊  ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ ပႃႈၼၢင်းထႃးၶိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼႆႉ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ ဢဝ်လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၶိုၼ်ႈၶေႉၶဵင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉႁၼ်ၵႃၶၼ်ၾိင်ႈငႄႈပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေမီးႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယိင်းၸၢႆး၊ လွင်ႈၶဝ်ႈပႃးၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ  LGBT Q+ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ   ။ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ၵဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းပႆႇၼိမ်ယဵၼ်၊ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ ယင်းပႆႇယဵၼ်လႆႈလႄႈ   ပႆႇၸၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၾိင်ႈငႄႈထုင်း  ၊ ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ လႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈ တီႈ Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇဢေႃႈ တီႈၼႆႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၶႃႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ Body Shaming (လွင်ႈသႄႉသွမ်းၾၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်ၶိင်း) ၼၼ်ႉလၢတ်ႈသေ လႆႈသူးထီႉ 3 ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးလၢႆၵေႃႉယူႇ ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ။ဢႃႊၸၢၼ်ႊ(ၶူးယႂ်ႇ)ၶဝ် ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႆႉ ၶေႉၵၼ်ၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇလိူၵ်ႈၽူႈမီၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း သေသူင်ႇၵႂႃႇ ။ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတႄႉ မီးလၢႆပိူင်ယူႇ။  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶႃႈ ဝူၼ်ႉသေတႅမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ   ပႃးလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။  ၵူၺ်းၼႃႇ ဢႃႊၸၢၼ်ႊၶဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶႃႈပႃး ၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ International English Contest ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 9  ပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉတႃႇၶႅင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်းဝႃႈ Soft Power သေ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 – 20/9/2023 ။  မီးလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ ၊ ထၢႆႊဝၢၼ်ႊ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ မီး 22 ၵေႃႉ ၊ ပီၼႆႉ  မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ လႄႈ မိူင်းမလေႊသျႃႊ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း