ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 2 ၸဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသူင်ႇႁဵၼ်းတီႈ MBC, NKTC College တီႈမိူင်းထႆး 50 ပၢႆ

190

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ MBC, NKTC College မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။

Photo: လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ College မိူင်းထႆး ပီ 2022

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၶပ်ႉၶိုင်ၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း သူင်ႇၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်း လိၵ်ႈထႅင်ႈ တီႈ NKTC Nakhon Korat Technical College လႄႈ Mahapajapati Buddhist College ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းမူတ်း 51 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၶပ်ႉၶိုင်ၵွင်ႉတၢင်း ၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ်ၶၢတ်ႇ၊ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ပေႃးတေ မီးပၺ်ႇၺႃႇ ၸင်ႇမႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်လႆႈမိူင်းႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈ NKTC Nakhon Korat Technical College ၼၼ်ႉ မီး 21 ၵေႃႉ။ တီႈ Mahapajapati Buddhist College ၼၼ်ႉသမ်ႉ 30 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ လၢင်းၶိူဝ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ဢဝ်ဝႆႉ ၽႃႇသႃႇ ၼပ်ႉသွၼ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵႃႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတႄႉ တေႃႇပီ သဵင်ႈ လႆႈသဵင်ႈ 4,000 ဝၢတ်ႇ၊ ယူႇ/ ၵိၼ်တႄႉ တေလႆႈၶၢတ်ႈယူႇ တၢင်းၼွၵ်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။

Photo: လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ College မိူင်းထႆး ပီ 2022

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ် သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆၸိုင်   ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးဝႂ်ဢွင်ႇမၢႆမၢၵ်ႈၸၼ်ႉ 7-8-9 တင်း 3 ၸၼ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ယဝ်ႉ တေလႆႈဢဝ် ဝႂ်ဢွင်ႇလႄႈ မၢႆမၢၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်းၵႂႃႇၸွမ်း။

 လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃးထႅင်ႈ ႁဵတ်းပပ်ႉႁွမ်ငိုၼ်း Special Bank Account ဝႆႉ၊ ႁဵတ်းပပ်ႉ Passport ဝႆႉ လူဝ်ႇ ပဵၼ် ပပ်ႉ PE ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆးဝႆႉထႃႈလႄႈ တေလႆႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈ Covid – 19 သွင်ၶဵမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးငိုၼ်းၼႂ်းပၢၼ်ႇ(ယေးငိုၼ်း) တႃႇၼႄ မိူဝ်ႈယွၼ်း Visa ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼမ်။ ဢၼ်လူဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉပၢၼ်ႇ(ယေးငိုၼ်း) ဢႃယုပပ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး 3 လိူၼ် တီႈဢေႇသုတ်း ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတဝမ်ႇသလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ