လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

64

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆတဵမ်ဝူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇပိၵ်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵေႃႈပႃး၊   ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 4 ၵေႃႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း တီႈႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉမၢႆ 1 ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 3 ၵေႃႉ၊ မၢႆ 2 သမ်ႉ ထူပ်းႁၼ် 1 ၵေႃႉ လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇ။ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၼႆ့သေ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်း။ ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၽႄႈၶိုၼ်းမႃး တေၸၢင်ႈပိၵ့်ဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈၵႂႃႇမႃး တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၸိူဝ်း ၼႆ့။

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆ့ ထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 သေတႃႉ  ဢမ်ႇသင်ႇပိၵ့်ႁဵၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/12/2021 ဝႃႈၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ