Friday, February 23, 2024

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇလူႉတၢႆ ႁႂ်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵႂႃႇထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ဢမု  ၶတီး ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇလူၵ်ႈႁဵၼ်ႊၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်    ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃး  လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ။  ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉတၢႆ ပိုတ်ႇဢမူ့ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

- Subscription -

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း ဢႃယု 17  ပီ။  ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 17 ပီမိူၼ်ၵၼ်။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူင်ႇဝူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊  ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်သေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈၽႂ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ လႄႈယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈမွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း (ၵေႃႉတၢႆ) ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇ တိုၵ့်ႁႃယဝ့်ၵူၺ်း ၾၢႆႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၺႃးပိုတ်ႇဢမူ့ၼၼ့် ႁႂ်ႈပိၵ့်ပၼ်ဢမူ့ၶိုၼ်းၼႆသေ  မႃးပၼ်ငိုၼ်း 20 သႅၼ်ၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၼႆ့ဢမ်ႇယွမ်းႁပ့်။ယွၼ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေ လႆႈတၢႆပႅတ်ႈၸိူင့်ၼႆ တိုၼ်းလူဝ်ႇ ၵႂႃႇၸွမ်း မၢႆႈမီႈၵူၺ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 ၼၼ့် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်းဝႃႈ- “ ၵေႃ့တၢႆၵေႃႈ တၢႆယဝ့်ၼႃႇၼေႃႈ ၾၢႆႇၵေႃ့ဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ၼၼ့်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈမီးသင်လူင်လၢင် ဢဝ်ငိုၼ်းႁေမွၵ်ႈ သၢဝ်းသႅၼ်သၢမ်သိပ်းသႅၼ်သေ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ဢမူ့ ယႃႇဢဝ်လိူင်ႈလႃႈ ။ လူဝ်ႇတူၺ်းပႃးၾၢႆႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃ့ၼႆ့ၽွင်ႈ ၵွပ်ႈမၼ်းၵေႃႈမီးဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃ့ပဵၼ်ပေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် တၢႆၵႂႃႇၼႆ့  တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ယွၼ့်လႆႈသုမ်းလုၵ်ႈၸၢႆး  ။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ပေႃးလႆႈၽႅၼ်ယႃဝႆ့ၵူႈဝၼ်း  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် မေႃႇဢွင်ႇႁဵင်း တႄ့ ၶႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႃႈၼႆသေတႃ့ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈၵူဝ်မီးၽေး ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လိူတ်ႇမႆႈဝႆ့။

ပေႃႈမႄႈ မေႃႇဢွင်ႇႁဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇပူၼ့်ပႅၼ်ႈသမ့် ၵွပ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်းလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ် လၢႆလွင်ႈလၢႆမဵဝ်းဢေႃႈ။ၵေႃ့တၢႆၵေႃႈတၢႆယဝ့်ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ပေႃးပွႆႇဝႆ့ၸိူင့်ၼႆ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ဢမ်ႇမေႃႁူ့ ။ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူဝ်ယူႇၵေႃႈ တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈယူႇယဝ့်ဢမူ့ၼႆ့ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈမႄႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း ဢၼ်လူ့တၢႆၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လၢႆးဝၼ်းသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ်ႈၼၼ့် ပဵၼ် မွင်ႇလူႇမိၼ်းထႅတ့် ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ့်လူမ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း