Sunday, October 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတူၼ်

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ဢႃယု 40 ပီပၢႆ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) ယဝ့် တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆ့ၼၼ့် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2023 ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆသႃ လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇႁၢင်းႁုင်ႉ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇလႄႈ တီႈလႂ်ထွတ်ႈ တီႈလႂ် မျၢတ်ႈၵေႃႈ လတ်းၸူးၶဝ်ႈႁႃဝႆသႃ ထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်တေႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႈသႃ တေမီးလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင် ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမေႃႇၵိူဝ်(ဘော်ကြို) မူၺ်တေႃႇၵၢတ်ႇၵူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢွၼ်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် မႃးႁူႉၸၵ်း...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး - ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်းယဝ်ႉ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆ 2 လမ်း  ၽွင်းၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ႁိူၵ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊...

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်ႈ(ပလွင်ႈလႄႈ လီးသူး) ပွၵ်ႉ 1 - ပွၵ်ႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်  

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ)ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းတူၼ်  

 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸွမ်းၶၢဝ်း (ရာသီတုပ်ကွေး၊ ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)...

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် လိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်းထၢတ်ႈသီႇ 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊမွၵ်ႈ 2,800 ထိုင် 2,900 ပျႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တုမ်ႉ...

သိုၵ်း – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်  တီႉၵူၼ်း CDM  ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ် PDF

သိုၵ်း - ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၸွမ်းသွၵ်ႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM  ၼႄးဝႃႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ PDF ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ လူၺ်ႈၸႂ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း...

တီႈမိူင်းတူၼ် မီးပၢင်လွင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022  မႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆသေတႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၵေႃႈပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၺႃးၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ယိပ်းပၢႆႉ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ 80 ဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၵေႃႉ သီႇႁႃႈႁဵင်ၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝဵင်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:50 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပႆႁွပ်ႈဝဵင်း  တႄႇဢဝ်ပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img