Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈတေမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်းၼႆႉ လၢႆၸႄႈဝဵင်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ထိုင်မႃးႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းမႅၼ်ႈဝႃႈ တေႁၢမ်ႈၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇၶႃႈ။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်တေႁၢမ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ငိၼ်းဝႃႈ တႄႉ...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတႅဝ်းၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတႅဝ်းၼိုင်ႈ ၼႃႈၵၢတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ မႆႈႁၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉၵႆႇၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်း။ တင်ႈၾႆးၵႅတ်ႉသ်ဝႆႉသေ လၢမ်းမႆႈၼႆဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈႁၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉၵႆႇၼၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃး ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈဢေႃႈ ။ ႁွင်ႈထႅဝ်းတႅဝ်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 5...

ထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်တၢႆ ဝၢႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 22 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပႃႈငိုၼ်းသွႆႈ ဢႃယု 64 ပီ ယူႇမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး ၊ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈၼမ်ႉၽီပၼ်ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝႄႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉပႃး၊ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ဢႃယု 40 ပီပၢႆ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) ယဝ့် တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆ့ၼၼ့် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2023 ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆသႃ လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇႁၢင်းႁုင်ႉ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇလႄႈ တီႈလႂ်ထွတ်ႈ တီႈလႂ် မျၢတ်ႈၵေႃႈ လတ်းၸူးၶဝ်ႈႁႃဝႆသႃ ထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်တေႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႈသႃ တေမီးလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင် ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမေႃႇၵိူဝ်(ဘော်ကြို) မူၺ်တေႃႇၵၢတ်ႇၵူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢွၼ်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် မႃးႁူႉၸၵ်း...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး - ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်းယဝ်ႉ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆ 2 လမ်း  ၽွင်းၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ႁိူၵ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊...

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်ႈ(ပလွင်ႈလႄႈ လီးသူး) ပွၵ်ႉ 1 - ပွၵ်ႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်  

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ)ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းတူၼ်  

 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸွမ်းၶၢဝ်း (ရာသီတုပ်ကွေး၊ ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)...

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် လိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်းထၢတ်ႈသီႇ 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊမွၵ်ႈ 2,800 ထိုင် 2,900 ပျႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တုမ်ႉ...

သိုၵ်း – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်  တီႉၵူၼ်း CDM  ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ် PDF

သိုၵ်း - ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၸွမ်းသွၵ်ႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM  ၼႄးဝႃႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ PDF ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ လူၺ်ႈၸႂ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း...

တီႈမိူင်းတူၼ် မီးပၢင်လွင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022  မႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆသေတႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၵေႃႈပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img